Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว  กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์
(ลก. 1:5-7) { สัตย์ซื่อต่อไป }

“แต่ท่านทั้งสองไม่มีบุตร เพราะว่านางเอลีซาเบธเป็นหมัน และท่านทั้งสองก็ชราแล้ว” ลก. 1:7

แนวคิด
– เศคาริยาห์ และ เอลีซาเบธ สองสามีภรรยา ที่เป็นคนชอบธรรม ดำเนินชีวิตตามบทบัญญัติของพระเจ้า ทำตามกฏหมายทั้งสิ้นของพระเจ้า ไม่มีที่ติเลย (ข้อ6) ครอบครัวเป็นครอบครัวผู้รับใช้พระเจ้าที่ดีเยี่ยม สามีเป็นปุโรหิต ภรรยาก็เป็นเชื้อสายของอาโรน(ปุโรหิตคนแรกของอิสราเอล)
– แต่ปรากฏว่า ดูเหมือนพระเจ้าไม่อวยพรพวกเขา ความใฝ่ฝันที่พวกเขารอมานานจนแก่ชรา คืออยากมีลูก จนบัดนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้น ไม่เพียงแต่พวกเขาจะแก่ชราเท่านั้น นางเอลีซาเบธเองก็เป็นหมันอีกต่างหาก ดังนั้นความใฝ่ฝันของพวกเขาคงไม่มีทางเป็นจริงแน่ๆ
– แต่เมื่อเวลาของพระเจ้ามาถึง พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อต่อผู้รับใช้ของพระองค์ ประทานให้พวกเขามีบุตรชาย และไม่ใช่บุตรชายธรรมดา แต่เป็นชายผู้ที่พระเยซูเอง ยังชมว่า “ในบรรดาคนที่เกิดจากผู้หญิงนั้น ไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่ายอห์น” (ลก. 7:28)
สรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อ !!!

การประยุกต์ใช้ :
– ขอให้เราสัตย์ซื่อในการดำเนินชีวิตตดตามพระเจ้า ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ต่อไป เมื่อถึงวันเวลาที่พระเจ้าเห็นว่าเหมาะสม พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อจะทรงเป็นผู้ประทานพระพรแก่เราเอง และเมื่อพระองค์ประทานให้นั้นจะดีเลิศมากกว่าที่เราคิดมากมายนัก