Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.8:32) { สัจจะทำให้เป็นไท }

แนวคิด :
– พระเยซูพูดกับคนที่วางใจในพระองค์(ข้อ 30) ว่า ถ้าพวกเขายึดมั่นในคำสอนของพระเยซู นอกจากจะเป็นสิ่งพิสูจน์ว่าพวกเขาเป็นสาวกที่แท้แจริงแล้ว การยึดมั่นนั้นยังทำให้พวกเขารู้จักสัจจะอีกด้วย
– สัจจะ ในที่นี้หมายถึง ความจริงที่พระเยซูได้สำแดงเกี่ยวกับพระเจ้า (ข้อ 40)
– และสัจจะที่พวกเขารู้จักนี้ จะทำให้พวกเขาเป็นไท เป็นไทจริงๆ(ข้อ36) มีเสรีภาพที่แท้จริง พ้นจากการเป็นทาสของบาป และ ของกฏบัญญัติ
– สิ่งที่น่าสังเกต คือ สัจจะเป็นผู้กระทำให้เป็นไท เราไม่ต้องทำเอง ไม่ต้องทำอะไร ขอแค่ให้รู้จักสัจจะจริงๆ ก็เพียงพอแล้ว

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ “เรารู้จักสัจจะ” จริงๆหรือเปล่า?
– คนที่ได้ยินความจริงแห่งพระคำของพระเจ้า อาจจะยังไม่รู้จักความจริงนั้นก็ได้ จนกว่าเขาจะยึดมั่น เชื่อและทำตามในความจริงแห่งพระคำของพระเจ้า เมื่อนั้นเขาจะรู้จักความจริงแห่งพระคำของพระเจ้า
– และเมื่อเขารู้จักแล้ว ความจริงแห่งพระคำของพระเจ้านั้น จะช่วยให้เขาพ้นจากโซ่ตรวน จากการเป็นทาส จากกับดัก ที่คอยขัดขวาง โจมตีชีวิตของเขาอยู่
– เราจะสามารถลิ้มรส ความประเสริฐในความจริงแห่งพระคำของพระเจ้า ก็ต่อเมื่อเราเชื่อและทำตามพระคำของพระเจ้าเท่านั้น


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry