Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.5:27) { สมเหตุสมผล }

27 และได้ทรงประทานให้พระบุตรมีสิทธิอำนาจที่จะพิพากษา เพราะพระองค์ทรงเป็นบุตรมนุษย์ 

แนวคิด :
– พระเยซูอธิบายถึงเหตุผลที่พระบิดา มอบสิทธิอำนาจแก่พระบุตรในการพิพากษา ก็เพราะว่า พระบุตรทรงเป็นมนุษย์ (พระเจ้าผู้ทรงมารับสภาพเป็นมนุษย์)
– ผู้พิพากษา เป็นผู้ที่มีลักษณะสภาพเดียวกับ ผู้ถูกพิพากษา ช่างเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมอย่างแท้จริง
– ด้วยเหตุนี้ พระบุตรจึงมารับสภาพมนุษย์ และพระบิดาจึงทรงมอบสิทธิอำนาจการพิพากษาแก่พระบุตร

การประยุกต์ใช้ :
– เหตุผลของพระเจ้า ที่ทรงกระทำสิ่งใดๆ จะเห็นเหตุผลที่ที่งดงาม ลงตัว สวยงาม และลึกซึ้ง เกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจได้
– เราพอจะเข้าใจได้ ก็ต่อเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว และพระองค์ทรงเปิดเผยให้เราเข้าใจ
– วันนี้ หากเรายังไม่เข้าใจ ถึงเหตุผลที่พระเจ้าอนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับเรา ขอให้เรายังคงเชื่อใจในพระเจ้าว่า ที่พระองค์อนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้น พระองค์มีเหตุผลที่งดงาม ลงตัว เป็นพระพร และสอดคล้องกับแผนการนิรันดร์ของพระองค์อย่างแน่นอน


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry