Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(ยน. 10:38){ วางใจพระองค์ }

“แต่ถ้าเราปฏิบัติพระราชกิจนั้น แม้ว่าท่านไม่วางใจในเรา ก็จงวางใจในพระราชกิจเหล่านั้นเถิด เพื่อท่านจะได้รู้และเข้าใจว่าพระบิดาทรงอยู่ในเราและเราอยู่ในพระบิดา” ยน. 10:38

แนวคิด :
• พระเยซู ปรารถนาให้พวกยิววางใจในพระองค์ เพราะนั่นเป็นทางออกที่แท้จริงสำหรับชีวิตของพวกเขา
• แต่ดูเหมือน มันจะยากเหลือเกินสำหรับพวกเขา ในการวางใจในพระเยซู
• พระเยซู จึงเสนอทางเลือกที่ง่ายขึ้น โดยให้เขามองดู สังเกตสิ่งที่พระเยซูทำดูสิ แล้วเขาจะรู้ว่าพระเยซูมาจากพระบิดา เพื่อเขาจะสามารถวางใจในพระเยซูได้

การประยุกต์ใช้ :
• เรา ผู้เป็นคริสเตียน สมควรอย่างยิ่งที่จะวางใจในพระเยซู
• แต่หาก วันนี้การวางใจในพระเยซู มันยากนักสำหรับเรา เพราะดูช่างเป็นนามธรรมเหลือเกิน ท่ามกลางสถานการณ์ในวันนี้
• เราลอง มองย้อนไปดูพระราชกิจของพระเยซูที่ผ่านมาในชีวิตของเราดูสิ พระองค์ช่วยเรามากี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้ว เรารอดผ่านมาได้โดยพระคุณพระเจ้ากี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้ว
• จงมอง และสังเกตในสิ่งที่พระเยซูทำเพื่อเราเถิด พระองค์ช่วยเราแล้ว และพระองค์จะทรงช่วยเราอีก แล้วหันมาไว้วางใจในพระองค์อย่างสุดหัวใจ สำหรับเหตุการณ์ในวันนี้เถิด