Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(ยน. 1:28) { วางแผนล่วงหน้า 1.500 ปี }

ยน.1:28 เหตุ‍การณ์​นี้​เกิด​ขึ้น​ที่​หมู่‍บ้าน​เบ‌ธา‌นี​ฟาก​แม่‍น้ำ​จอร์‌แดน​ข้าง​ตะวัน‍ออก อัน​เป็น​ที่​ซึ่ง​ยอห์น​กำ‌ลัง​ให้​บัพ‌ติศ‌มา​อยู่

[แนวคิด] :
– หมู่บ้านเบธานี นี้ ไม่ใช่ที่ลาซารัส มารีย์ มารธา อาศัยอยู่(ซึ่งอยู่ใกล้เยรูซาเล็ม) แต่หมูบ้านนี้อยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน (ใกล้เมืองเยรีโค) มีอีกชื่อหนึ่งว่า “เบธาบารา”
– ยอห์น ให้บัพติศมาอยู่ที่นี่
– ก่อนอิสราเอลเข้าสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญา พวกเขาอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน
– หลังจากข้ามแม่น้ำจอร์แดนแล้ว พวกเขาก็เข้ายึดครองดินแดนตามที่พระเจ้าทรงสัญญา
– ยอห์น รับใช้อยู่ฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน
– พระเยซู หลังจากรับบัพติศมาจากยอห์นแล้ว พระราชกิจของพระองค์เกือบทั้งหมดอยู่ ฟากตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน

[ประยุกต์ใช้] :
– แผนของพระเจ้า ลึกซึ้ง ซับซ้อน เตรียมการล่วงหน้า เป็นพันปี ใครจะเข้าใจได้เล่า
– ไม่เห็นต้องเข้าใจเลย แค่รู้อย่างเดียว สิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญา จะสำเร็จเป็นจริงแน่นอน