Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ฮบ. 2:1 ) { ลอยไปไกล }

“เพราะเหตุนี้ เราจะต้องเอาใจใส่ในสิ่งต่างๆ ที่เราได้ยินให้มากขึ้นอีก เพื่อเราจะไม่ห่างไกลไปจากข้อความเหล่านั้น” ฮบ. 2:1

แนวคิด
– ถ้าไม่เอาใจใส่ ให้มากขึ้น เราจะถอยห่างออกไปไกล
– “สิ่งที่ได้ยิน” ตามบริบทหมายถึง ข่าวประเสริฐเรื่องความรอดทางพระเยซูคริสต์
– “เอาใจใส่” หมายถึง การตั้งใจฟังและนำไปปฏิบัติ
– “ห่างออกไปไกล” ตามสำนวนภาษากรีก หมายถึง “ลอยผ่านเป้าหมายไป” เป็นเหมือนเรือที่แล่นเลยท่าไป ไม่ได้เข้าเทียบท่า…ก็คือ ห่างไกลไปจากข่าวประเสริฐไปทุกทีๆ
– ถ้าเราไม่จดจ่อ เอาใจใส่ ในความจริงแห่งข่าวประเสริฐ ตลอดเวลา ข่าวประเสริฐจะเริ่มมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราน้อยลงไปทีละน้อยๆ (ค่อยๆลอยออกไป) แล้ว ความคิดแบบโลก ค่านิยมแบบโลก ความกังวลแบบโลก ความรื่นเริงแบบโลก ก็จะคืบคลานเข้ามาในชีวิตของเรามากขึ้นๆ จนเรือแห่งชีวิตของเราก็ลอยออกไปไกลจากข่าวประเสริฐ จนข่าวประเสริฐแทบจะไม่มีผลต่อการดำเนินชีวิต ไม่มีผลต่อการตัดสินใจของเรา

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ “ข่าวประเสริฐเรื่องความรอดในพระเยซูคริสต์ ความหวังของเราที่จะอยู่กับพระคริสต์ในสวรรค์ชั่วนิจนิรันดร์” มีอิทธิพลต่อความคิด การตัดสินใจ และการกระทำ มากน้อยเพียงใด?
– ถ้าไม่คอยยึดไว้ ใจของเราจะลอยไปไกล สู่ทะเลแห่งความระทมของโลกนี้
– วันนี้ รู้ตัวทัน รีบหันหัวเรือกลับ แล้วพายกลับเข้ามาจดจ่อกับเรื่องข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์กันเถิด