Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(ยน. 10:3-4) { รู้จักเสียง }

“เมื่อท่านต้อนแกะของท่านออกไปหมดแล้วก็เดินนำหน้า และแกะก็ตามไปเพราะรู้จักเสียงของท่าน” ยน. 10:4

แนวคิด :
• พระเยซูเปรียบเทียบ ให้เห็นความแตกต่างระหว่าง พระองค์เอง กับ พวกฟาริสีที่ขับไล่ชายตาบอดแต่กำเนิดผู้ได้รับการรักษา
• ผู้เลี้ยง(พระเยซู) : แกะรู้จักเสียง จึงเดินตาม
• คนอื่น(ฟาริสี) : แกะไม่รู้จักเสียง จึงหนีไป
• แกะของพระเยซู จะรู้ว่า เสียงไหนเป็นของพระเยซู

การประยุกต์ใช้ :
• เมื่อเราอ่าน ฟัง ได้ยิน คำสอนใดๆก็ตาม พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้อยู่ในเรา สามารถสอนเราได้ ให้แยกแยะว่าคำสอนใดเป็นมาจากพระเจ้า
ยน. 14:26 แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้นจะทรงสอนพวกท่านทุกสิ่ง และจะทำให้ระลึกถึงทุกสิ่งที่เรากล่าวกับท่านแล้ว
“กรุณาใช้บริการพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยครับ”