Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

ยน.1:18 ไม่​มี​ใคร​เคย​เห็น​พระ‍เจ้า​เลย พระ‍บุตร​องค์​เดียว​ผู้​ทรง​สถิต​อยู่​ใน​พระ‍ทรวง​ของ​พระ‍บิดา พระ‍องค์​ได้​ทรง​สำ‌แดง​พระ‍เจ้า​แล้ว

(ยน. 1:18) { รู้จักพระเจ้า}

แนวคิด :
– มนุษย์ไม่อาจเห็นพระเจ้าได้
– มนุษย์ผู้เล็กน้อยดั่งฝุ่นผงเม็ดหนึ่ง เมื่อเทียบกับสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างทั้งหมด
– มนุษย์จึงไม่มีวันรู้จักและเข้าใจพระเจ้าได้เลย
– แต่พระเยซูคือพระเจ้าผู้มาบังเกิดเป็นมนุษย์
– ดังนั้นเราจึงพอเข้าใจพระลักษณะของพระเจ้าได้ จากชีวิตของพระเยซู

ประยุกต์ใช้ :
– เรารู้จักนิสัยพระเจ้า รู้จักความคิดของพระเจ้า รู้จักพระลักษณะของพระเจ้า ได้บ้าง(เพราะไม่มีวันรู้ได้หมด) จากการสังเกตเรียนรู้ คำสอนและการดำเนินชีวิตของพระเยซูขณะที่พระองค์ยังอยู่ในโลกนี้

[[แถมประยุกต์ แบบไม่เกี่ยวกับพระคัมภีร์ข้อนี้ แค่ได้ไอเดียขึ้นมา]]
>>> คนในสังคมไม่อาจจะรู้จักกับพระเจ้าได้ เพราะเขาไม่เห็นไม่รู้จัก แต่โดยการดำเนินชีวิตของเราที่สอดคล้องกับพระเยซูคริสต์ คนในสังคมจะสามารถรู้จักพระเจ้าได้
(เช่น เมื่อเราสำแดงความรักเหมือนพระเยซูต่อเขา เขาก็จะเข้าใจแล้วว่า พระเจ้ารักเขาแปลว่าอะไร)