Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(ฮบ. 9:13-14) { รับใช้พระเจ้า }

“พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ ผู้ได้ทรงถวายพระองค์เองแด่พระเจ้าโดยพระวิญญาณนิรันดร์ ให้เป็นเครื่องบูชาอันปราศจากตำหนิ ก็จะทรงชำระได้มากยิ่งกว่านั้นสักเพียงใด เพื่อให้จิตใจของคนที่หมกมุ่นในการประพฤติที่นำไปสู่ความตาย หันไปรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่” ฮบ. 9:14

แนวคิด :
• เลือดสัตว์ที่ถวายบูชาสามารถชำระกายให้บริสุทธิ์ได้(ข้อ13) ทำให้เขาคนสามารถเข้ามานมัสการ รับใช้พระเจ้า มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ได้
• ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระโลหิตของพระคริสต์ ทำให้จิตวิญญาณของเราบริสุทธิ์ ส่งผลให้จิตใจของเรารับการชำระพ้นจากการประพฤติที่นำไปสู่ความตาย(ข้อ14) คือการพยายามประพฤติให้ตัวเองได้รับความรอดด้วยการกระทำของตนเอง (ฮบ.6:1)
• ดังนั้นเราจึงไม่มีใจฟ้องผิด สามารถเข้ามานมัสการพระเจ้าได้ สามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ และ สามารถรับใช้พระเจ้าได้ ถึงแม้ว่าตัวเราเองยังไม่สามารถทำตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ก็ตาม

การประยุกต์ใช้ :
• โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ เรารับการอภัยบาปแล้ว เรารับการชำระให้บริสุทธิ์แล้ว เราไม่จำเป็นต้องพยายามทำสิ่งใดเพื่อให้เราพ้นการลงโทษอีก
• ดังนั้น เราควรทำอะไรต่อไปดี?…ทำชั่วต่อไปดีไหม?…อย่าเลยพระเยซูอุตส่าห์ชำระเราให้สะอาดแล้ว อย่าไปทำตัวเปลอะเปลื้อนอีกดีกว่า….งั้นเราก็มาทำสิ่งดี สิ่งที่พระเยซูชื่นใจ มารับใช้พระเยซูผู้แสนดีของเรากันดีกว่า