Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( มธ. 13:19) { ระวัง!!! ขโมย }

“เมื่อผู้ใดได้ยินคำบอกเล่าเรื่องแผ่นดินพระเจ้าแต่ไม่เข้าใจ มารร้ายก็มาฉวยเอาพืชซึ่งหว่านในใจเขานั้นไปเสีย นั่นแหละได้แก่เมล็ดพืชซึ่งหว่านตกริมหนทาง” มธ. 13:19

แนวคิด
– เมื่อพระวจนะของพระเจ้าถูกหว่านออกไป ระวังให้ดี!!! มีมารคอยจ้องจะมาขโมยมันไปจากเรา
– เมื่อพระเยซูตรัส อย่างชัดเจน พวกยิวกลับไม่เข้าใจ บ้างก็มึนงง บ้างก็คิดว่าไม่เกี่ยวกับฉันมั้ง ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ ก็เปิดช่องให้มารมาขโมยพระวจนะจากเขาไปในทันใด พระวจนะนั้นจึงไม่มีผลใดๆเลยต่อเขาแม้แต่เพียงเล็กน้อย
– พวกเขาไม่รับพระคำของพระเจ้า เข้าไปในใจ มันตกอยู่ตามหนทางอยู่นอกแปลง มารจึงมาฉวยมันไปจากเขาในทันที

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ มารก็พยายามจ้อง ขโมยพระวจนะทุกตอนที่มาถึงเรา ออกไปจากเรา คราวใดก็ตามที่เรา อ่านหรือฟัง พระคำของพระเจ้า แล้ว ไม่สนใจข้อความนั้นๆ หรือ คิดในใจว่า ตอนนี้คงไม่เกี่ยวกับเรา พระวจนะนั้นตกออกนอกแปลงเสียแล้ว มารมันจะรีบมาฉวยไปทันที แล้วพระคำตอนนั้น ก็จะไม่มีผลใดๆต่อชีวิตของเราเลยในคราวนั้น
– 2ทธ. 3:16 “พระคัมภีร์ ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม”
– พระคำทุกตอน ล้วนเป็นประโยชน์ต่อเราทั้งสิ้น
– อย่ายอมให้พระคำของพระเจ้าผ่านเลยไป
– ฉวยเอาไว้ ใส่เข้ามาในใจ ด้วยคำถามง่ายๆว่า
“พระเจ้ากำลังจะบอกกับฉันเรื่องอะไรนะ จากพระคำตอนนี้? ”