Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(มก. 16:9-11){ มารีย์ ชาวมักดาลา }

“หลังจากพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาในวันเวลารุ่งเช้าวันอาทิตย์ พระองค์ทรงปรากฏแก่มารีย์ชาวมักดาลาก่อน คือมารีย์คนที่พระองค์ทรงขับผีออกเจ็ดตน” มก. 16:9

แนวคิด :
• เมื่อพระเยซู เป็นขึ้นมาจากความตาย คนแรกที่พระองค์สำแดงตัวก็คือ มารีย์ ชาวมักดาลา
• คุณสมบัติที่ทำให้ เธอเป็นคนแรกที่พระเยซู สำแดงตัวให้พบ คือ
1. เป็นหญิงชั่ว…หญิงที่เคยทำชั่ว (อันนี้พวกเราถนัด)
2. พระเยซูเคยช่วยนาง (อันนี้พวกเราถ้าจะเคยประสบ)
3. นางซาบซึ้งพระคุณของพระเยซูมาก จึงรักพระเยซูมาก (อันนี้พวกเราคงต้องเลียนแบบนาง)

ประยุกต์ใช้ :
• วันนี้ เราซาบซึ้งในความรักของพระเยซูที่มอบแก่เรามากเพียงใด