Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(ยน. 1:30) { มาทีหลัง }

ยน.1:30 พระ‍องค์​นี้​แหละ​ที่​ข้าพ‌เจ้า​ได้​กล่าว​ว่า ‘ภาย‍หลัง​ข้าพ‌เจ้า จะ​มี​ผู้‍หนึ่ง​เสด็จ​มา​เป็น​ใหญ่​กว่า​ข้าพ‌เจ้า เพราะ‍ว่า​พระ‍องค์​ทรง​ดำ‌รง​อยู่​ก่อน​ข้าพ‌เจ้า’

[แนวคิด] :
– ยอห์น ชี้ชัดให้คนทั้งหลายรู้ว่า พระเยซูคือผู้นั้นแหละที่เขาเคยบอกไว้
– พระองค์ผู้มาที่หลัง แต่ดำรงอยู่ก่อน
– ยอห์นเป็นรุ่นพี่ มาก่อนพระเยซู อายุก็มากกว่า น่าจะได้รับเกียรติบ้างสิเนาะ
– แต่ปรากฏว่า ยอห์น ไม่เอาเลย เอาแต่ยกย่องๆๆ พระเยซูอยู่นั่นแหละ ไม่พูดถึงงานยิ่งใหญ่ที่ตนเองทำเลย
– แม้ยอห์นไม่เคยเรียกคนตายให้ฟื้น แต่ชายผู้นี้ทำให้ชนชาติที่ตายแล้วกลับฟื้นขึ้นมาสนใจเรื่องของพระผู้ช่วยให้รอดอีกครั้ง

[ประยุกต์ใช้] :
– คนรับใช้ของพระเจ้าที่แท้จริง ไม่ใส่ใจกับคำชม หรือ เสียงด่าของผู้คน ไม่ใส่ใจกับเกียรติจอมปลอมที่มนุษย์จะมอบให้ สิ่งสนใจเพียงสิ่งเดียวคือ ทำตามสิ่งที่พระเจ้าสั่งให้เขาทำ
– วันนี้ เรารู้ไหม พระเจ้าสั่งให้เราทำอะไร?
(ใครรู้แล้วจงลงมือทำ ใครยังไม่รู้จงไปอ่านพระคัมภีร์ในนั้นบอกไว้เพียบเลย)