Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(ยน. 1:46) { มาดูเถอะ }

ยน.1:46 นา‌ธา‌นา‌เอล​ถาม​เขา​ว่า “สิ่ง​ดี​อัน​ใด​จะ​มา​จาก​นา‌ซา‌เร็ธ​ได้​หรือ” ฟีลิป​ตอบ​ว่า “มา​ดู‍เถิด”

[แนวคิด] :
– “เยซูชาวนาซาเร็ธเนี่ยนะ เป็นพระมาซีฮา!!!” นาธานาเอลประหลาดใจมาก เมื่อได้ยินฟีลิปบอกว่า พระมาซีฮา มาจากนาซาเร็ธ
– นาซาเร็ธเมืองบ้านนอกเล็กๆ ไร้ชื่อเสียง ไม่สำคัญขนาดฟีลิปผู้มาจากบ้านนอกอย่างเมืองคานา ซึ่งอยู่ใกล้กัน ยังดูแคลนเมืองนี้เลย
– แต่ฟีลิปไม่ได้อธิบายอะไรตอบมากมายนัก เพียงแต่ตอบด้วยคำตอบที่ทรงพลังที่สุดในการนำคนมาพบกับพระเยซู “มาดูเองเถอะ”

[ประยุกต์ใช้] :
– เมืองที่แสนต่ำต้อย เมื่อมีพระคริสต์ไปเกี่ยวที่นั่น กลับเป็นเมืองที่มีผู้คนรู้จักหลายพันล้านคนทั่วโลกตลอด 2000 ปีที่ผ่านมา
– ชีวิตของเราไม่ว่าจะต่ำต้อยมากเพียงใดก็ตาม เมื่อมีพระคริสต์สถิตอยู่ด้วย จะสามารถเป็นพระพรแก่ผู้คนมากมาย เกินกว่าที่เราจะคาดคิดได้
– วิธีที่จะนำคนมารู้จักกับพระเจ้าได้ดีที่สุด คือ ชวนเขามามีประสบการณ์กับพระเยซูด้วยตัวของเขาเอง
“สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น