Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.8:23) { มาจากสวรรค์ }

23 พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายเป็นของเบื้องล่าง เราเป็นของเบื้องบน ท่านเป็นของโลกนี้ เราไม่ได้เป็นของโลกนี้

แนวคิด :
– พระเยซูตอบคำเหยียดหยาม(ข้อ22) ด้วยคำอธิบายอย่างอ่อนสุภาพ
– พวกเขาเป็นของเบื้องล่าง คือเริ่มต้นมาจากโลกนี้ แต่พระองค์เป็นของเบื้องบน คือเริ่มต้นมาจากสวรรค์ แม้พระองค์ไม่ได้เอาร่างกายของพระองค์มาจากสวรรค์ แต่ก่อร่างขึ้นในครรภ์ของหญิงพรหมจารีบริสุทธิ์ แต่แหล่งที่มาของร่างกายของพระองค์ในโลกนี้ ไม่ได้เริ่มจากโลกนี้ แต่เริ่มจากในสวรรค์
– ดังนั้นพวกเขาจึงเป็นของโลกนี้ มุมมองของพวกเขาจึงเป็นมุมมองแบบโลกนี้
– แต่พระองค์ไม่ได้เป็นของโลกนี้ มุมมองของพระองค์จึงไม่เป็นเหมือนของโลกนี้ แต่แบบมุมมองของสวรรค์
– ด้วยเหตุนี้ หากพวกเขาจะเข้าใจ ถ้อยคำของพระองค์ พวกเขาต้องให้มุมมองแบบสวรรค์ คือ มองด้วยสายตาแห่งความเชื่อ ก็จะเข้าใจได้ แต่พวกเขาไม่เชื่อ(ข้อ24)
หมายเหตุ : เบื้องบน หมายถึง สวรรค์ ดูเพิ่มเติมได้จาก คส. 3:1 และ ยน. 3:31

การประยุกต์ใช้ :
– ชีวิตของมนุษย์เริ่มต้นจากโลก ดังนั้นมนุษย์จึงเป็นของโลก มีมุมมองแบบโลก
– จนกระทั่งเราต้อนรับเชื่อพระเยซูคริสต์ สิ่งที่เกิดขึ้นในฝ่ายวิญญาณนั้น คือ ชีวิตของเราตายไปพร้อมกับพระคริสต์ แล้วเกิดชีวิตใหม่ในระดับจิตวิญญาณ ภายในเรา
– ดังนั้น วันนี้ เราจึงไม่ได้เริ่มต้นจากโลกอีกต่อไป นั่นคือ เราไม่ใช่ของโลกอีกต่อไป ไม่จำเป็นต้องมีมุมมองแบบโลกอีกต่อไป
– แต่เราเกิดจากพระเจ้า เริ่มต้นชีวิตใหม่ขึ้นมาโดยพระเจ้า ผู้สถิตในสวรรค์ เราจึงเป็นของพระเจ้า เราเป็นประชากรของสวรรค์ เราจึงมีมุมมองแบบสวรรค์
– คือ มองทุกสิ่งด้วยสายตาแห่งความเชื่อในพระคำ ไม่ใช่ตามที่ตามองเห็น แต่เชื่อพระสัญญาของพระเจ้าที่ได้ทรงตรัสกับเราไว้


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry