Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.5:21) { ฟื้นขึ้นมามีชีวิต }

21 เพราะพระบิดาทรงทำให้คนที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมามีชีวิตฉันใด ถ้าพระบุตรปรารถนาจะกระทำให้ผู้ใดมีชีวิตก็จะกระทำเหมือนกันฉันนั้น

แนวคิด :
– พระบิดาทำให้คนเป็นขึ้นมาจากความตายในอดีต เช่น ลูกของหญิงม่ายชาวเศราฟัส (1พกษ. 17:22) , ลูกของหญิงชาวชูเนม (2พกษ. 4:32-35)
– พระเยซูก็จะทำเช่นกัน เช่น บุตรชายหญิงม่ายชาวนาอิน (ลก 7:11-17) , บุตรสาวของไยรัส (มธ. 9:18-26) , ลาซารัส (ยน. 11:43-44)
– และพระเยซูจะการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีก(ข้อ20) คือ ให้คนที่จิตวิญญาณตายแล้วในบาป กลับกลายเป็นผู้มีชีวิตขึ้นอีกครั้ง ตามแต่ที่พระองค์จะปรารถนา

การประยุกต์ใช้ :
– พระเยซูปรารถนาให้ ใครเป็นขึ้นมาจากความตาย?
– ก็คือ เราทั้งหลายผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์นั่นเอง
– ดังนั้น มันจึงเกิดขึเนอย่างแน่นอน
– วันนี้เราเป็นขึ้นมาจากความตาย ฝ่ายจิตวิญญาณแล้ว จิตวิญญาณของเรามีชีวิตแล้ว สามารถสัมพันธ์กับพระเจ้าได้แล้ว และในวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาอีกครั้งเราจะเป็นขึ้นมาจากความตายโดยมีกายใหม่

 

“วันนี้เราเป็นผู้มีชีวิตแล้ว

จึงไม่สมควรดำเนินตามทาง

ของคนตายอีกต่อไป “

 

 


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry