Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.6:3) { พักสงบ }

พระเยซูเสด็จขึ้นไปบนภูเขา และประทับกับเหล่าสาวกของพระองค์

แนวคิด :
– เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อจาก 2 เหตุการณ์สำคัญ คือ ยอห์นผู้ให้บัพติศมาถูกตัดคอ(มก.6:27) และ อัครสาวก 12 คนกลับมารายงานความสำเร็จของการออกไปรับใช้ของพวกเขา (มก.6:30)
– ยามที่เผชิญกับความเสียใจและเผชิญกับความสำเร็จ พระเยซูวางแบบอย่างแก่สาวกให้ จัดเวลาหยุดพักและพักสงบกับพระเจ้า

การประยุกต์ใช้ :
– ที่ที่เหมาะที่สุด สำหรับการรับมือ ความเสียใจ หรือ ความสำเร็จ ก็คือ ต่อจำเพาะพระพักตร์ของพระเจ้า

แยกตัวออกมาพักสงบร่างกาย

และใช้เวลานั้นสำหรับการสงบจิตใจเรียนรู้

รับการสอนจากพระบิดา

 


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry