Select Page

พระเยซู พระเจ้า คือใคร

สำหรับผู้ที่อยากรู้ แสวงหา ความจริง ของชีวิตอยากรู้ว่า คริสเตียน เป็นอย่างไร

พระเยซู พระเจ้า คือใคร

สำหรับผู้ที่อยากรู้ แสวงหา ความจริง ของชีวิต

อยากรู้ว่า คริสเตียน เป็นอย่างไร

วีดีโอที่ทุกคนต้องดูก่อนตาย

วีดีโอชุดนี้จัดทำโดย BrightRomance กลุ่มคริสเตียนรุ่นใหม่ที่"รักพระเยซู" ที่เชื่อว่าคําตอบของสังคมไทย คือการดําเนินชีวิตตามนํ้าพระทัยพระเจ้าก็คือ  "การดําเนินชีวิตด้วยความรัก"...

read more

พระเจ้า กับ เฟสบุ๊ค Facebook

โครงการ God Bless You พระเจ้าอวยพร เป็นโครงการรณรงค์ให้คริสเตียนออกไปเป็นพรต่อสังคม และเชิญชวนให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมแห่งการอวยพรในประเทศไทย...

read more

พระเจ้ามีจริงไหม

โครงการ God Bless You พระเจ้าอวยพร เป็นโครงการรณรงค์ให้คริสเตียนออกไปเป็นพรต่อสังคม และเชิญชวนให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมแห่งการอวยพรในประเทศไทย...

read more