Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(ยน. 1:49) { พระเยซูทรงเป็นกษัตริย์ของฉัน }

ยน.1:49 นา‌ธา‌นา‌เอล​ทูล​ตอบ​พระ‍องค์​ว่า “รับ‌บี พระ‍องค์​ทรง​เป็น​พระ‍บุตร​ของ​พระ‍เจ้า พระ‍องค์​ทรง​เป็น​กษัตริย์​ของ​ชน‍ชาติ​อิส‌รา‌เอล”

[แนวคิด] :
– เมื่อนาธานาเอล ได้มีประสบการณ์กับพระเยซู เพียงไม่นาน เขาก็ยอมรับว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า และ เป็นกษัตริย์ของเขา
– ตรงข้ามกับพวกฟาริสี ที่พระเยซูเทศนาสั่งสอนเขากว่า 3 ปี แต่พวกเขาก็ยังไม่ยอมรับพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าหรือเป็นกษัตริย์ของพวกเขา

[ประยุกต์ใช้] :
– วันนี้ เรามีท่าทีเหมือนใคร?
– ประสบการณ์ที่เรามีกับพระเยซู เพียงพอหรือยังที่เราจะยอมให้พระองค์ เป็นกษัตริย์ เป็นเจ้านาย เป็นเจ้าของชีวิตของเราทั้งหมดจริงๆ (ไม่ใช่แค่เพียงลมปาก)
“พระเยซูทรงเป็นกษัตริย์ เป็นเจ้าของชีวิตทั้งหมดของฉัน”