Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(มก. 16:19){ พระเยซูตรัสสั่ง }

“หลังจากพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งพวกเขาแล้ว พระเจ้าก็ทรงรับพระองค์ขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์ ประทับที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า” มก. 16:19

แนวคิด :
?? เมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว ทำไมพระเจ้าไม่รับพระเยซูขึ้นไปสวรรค์ทันที? ทำไมต้องรออีกถึง 40 วัน จึงค่อยรับพระเยซูขึ้นไป?
 ข้อ19 “หลังจากพระเยซู ตรัสสั่งพวกเขาแล้ว….”
 คำตอบ คือ แม้พระองค์ทรงทำภารกิจไถ่บาปและเป็นขึ้นมาจากความตายสำเร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ยังเหลือภารกิจสุดท้าย ก็คือ “ตรัสสั่งสาวก”
?? สั่งอะไร ? >>> สั่งให้ออกไปทั่วโลกประกาศข่าวแสนประเสริฐ(ข้อ15)
?? แล้วทำไมแค่สั่ง ต้องใช้เวลาถึง 40 วัน? >>> เพราะต้องรอให้เขาเชื่อจริงๆก่อนว่า พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว…หากไม่เชื่อจริงๆเปลี่ยนโลกไม่ได้….หากไม่เชื่อจริงๆไม่อาจมีหมายสำคัญการอัศจรรย์เกิดขึ้นผ่านชีวิตของพวกเขาได้
?? แล้วพระองค์ทำอย่างไรพวกเขาถึงเชื่อเช่นนั้นได้ ? >>> พระองค์ต้องปรากฏกับพวกเขาให้เห็นกับตาพวกเขาถึงเชื่อ เนื่องจากก่อนหน้านั้นมีคนมาบอกพวกเขาแต่พวกเขาไม่เชื่อ เพราะพวกเขา “ใจดื้อดึง” (ข้อ14)ซึ่งเรื่องนี้พระเยซูไม่พอใจพวกเขามาก(มากกว่าที่พวกเขาทอดทิ้งพระองค์ไปเสียอีก)…พระเยซูอยากให้เขาเชื่อโดยไม่ต้องเห็นด้วยตา

ประยุกต์ใช้ :
 วันนี้ เราจะยอมเชื่อจริงๆไหม? ว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ แม้วันนี้เราไม่ได้เห็นพระองค์ด้วยตาก็ตาม
 จนกว่าเราจะเชื่อจริงๆ เราจึงจะสามารถประกาศเรื่องของพระเยซูได้จากใจของเรา (ไม่ใช่ตามที่ท่องจำคนอื่นมา) และเราจะเห็นการอัศจรรย์ในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าของเราได้
 พระเยซูใช้เวลา 3 วัน ตั้งแต่ถูกตรึง สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน แล้วเป็นขึ้นมาจากความตาย ไถ่บาปมนุษย์ชั่วนิรันดร์ แต่พระองค์ต้องใช้เวลาถึง 40 วัน เพื่อภารกิจหนึ่งคือ ตรัสสั่งสาวก แสดงว่าสิ่งที่พระองค์ ตรัสสั่งนั้น สำคัญมากจริงๆ
 วันนี้พระเยซู ตรัสสั่งคำสั่งสำคัญนั้นแก่เราด้วย “จงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐ”