Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( สดด.70 ) { พระเจ้า ช่วยด้วย }

“แต่ข้าพระองค์ยากจนและขัดสน ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงรีบมาช่วยข้าพระองค์เถิด ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขออย่าทรงรอช้า พระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และผู้ช่วยกู้ของข้าพระองค์” สดด. 70:5

แนวคิด
คำอธิษฐานของดาวิด ยามที่กำลังพบกับอันตรายและความยากลำบาก
“ข้าแต่พระเจ้า ช่วยด้วย”
“ข้าพระองค์ ทุกข์ใจมากเหลือเกิน อันตรายเข้ามาใกล้ข้าพระองค์เหลือเกินแล้ว”
“ขอพระองค์ เปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดี ขอให้คนสิ่งมุ่งทำร้าย เอาเปรียบ ข่มเหง เยาะเย้ยข้าพระองค์ ต้องพ่ายแพ้ไปและอับอายเสียเอง”
“ข้าพระองค์ ขอแสวงหาพระองค์ ข้าพระองค์จะหาการช่วยกู้จากพระองค์เท่านั้น ข้าพระองค์จะเลือกยินดีในพระองค์ท่ามกลางเหตุการณ์เช่นนี้”
“ขอพระเจ้าทรงกระทำให้เหตุการณ์นี้ ให้กลายเป็น การสรรเสริญ ความยิ่งใหญ่ของพระองค์เถิด”
“ข้าพระองค์ ช่วยตัวเองไม่ได้แล้ว ข้าพระองค์จะรอคอยการช่วยกู้จากพระองค์เท่านั้น ขอพระองค์รีบมาด้วยเถิด”

การประยุกต์ใช้ :

สิ่งที่ฉลาดที่สุด ดีที่สุด ที่เราจะทำได้ยามต้องเผชิญเหตุการณ์ในวันนี้ คือ “อธิษฐาน”