Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( วว.3:7-13) { พระเจ้าเปิด ไม่มีใครปิดได้ }

จงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองฟีลาเดลเฟียว่า ‘พระองค์ผู้บริสุทธิ์ ผู้ทรงสัตย์จริง ผู้ทรงมีลูกกุญแจของดาวิด ผู้ทรงเปิดแล้วจะไม่มีใครปิดได้ ผู้ทรงปิดแล้วจะไม่มีใครเปิดได้นั้น ตรัสดังนี้ว่า” วว. 3:7

แนวคิด
– “พระเจ้าเปิด ไม่มีใครปิดได้ พระเจ้าปิด ไม่มีใครเปิดได้”
– ถ้าพระเจ้าจะทำสิ่งใด ไม่มีใครอาจขัดขวางได้
– คริสตจักรฟิลาเดเฟีย ถูกต่อต้านและข่มเหง แม้เขาจะมีกำลังน้อยแต่ยังยังถือรักษาพระคำของพระเยซูไว้และไม่ยอมปฏิเสธพระเยซู(ข้อ8)
– พระเยซูสัญญาว่า จะทำให้คนรู้ว่าพระองค์ทรงรักเขา โดยพระองค์จะช่วยพวกเขา และจะทำให้ศัตรูของพวกเขาต้องอับอาย (ข้อ9)
– เพราะว่าเขาเฝ้ารักษา ทำตามพระคำของพระเจ้า อย่างทรหดอดทน พระเจ้าจะทรงเฝ้ารักษาเขาให้พ้นจากเวลาแห่งการทดลองในอนาคตที่กำลังจะมาถึงคนทั่วทั้งโลก(ข้อ10)
– ดังนั้นสิ่งที่เขาต้องทำคือ ยึดมั่นในความเชื่อในพระเยซู เอาไว้ให้มั่น อย่ายอมให้ใครมาชิงเอาไปได้ ไม่ว่าด้วยคำสอนใหม่ๆ หรือด้วยการใช้กำลังบีบบังคับก็ตาม

การประยุกต์ใช้ :
– ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราพระเจ้าทรงอนุญาต เพราะพระองค์ทรงมีแผนการที่ดีสำหรับเรา
– สิ่งที่เราต้องทำ คือ ยึดมั่นในพระเจ้าเอาไว้ ถือรักษาคำสอนของพระองค์ แม้อาจต้องถูกดูถูก ถูกเยาะเย้ย ถูกข่มเหง เพราะทำตามพระคำของพระองค์ก็ตาม
– การทรหดอดทนที่จะทำตามพระคำของพระเจ้า ในอดีต จะช่วยให้เราพ้นการทดลองในวันนี้
– การทรหดอดทนที่จะทำตามพระคำของพระเจ้า ในวันนี้ จะช่วยให้เราพ้นการทดลองในอนาคต