Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(มก. 16:20){ พระเจ้าร่วมงานกับเขา }

แนวคิด :
• พระเจ้าทรงร่วมงานกับสาวก เพราะพวกเขา ทำตามคำสั่งของพระองค์ (ออกไป,เทศนา,สั่งสอน)

ประยุกต์ใช้ :
• พระเจ้าปรารถนาจะร่วมงานกับเราและสนับสนุนเรา ด้วยการอัศจรรย์ เพียงแต่รอเราลงมือทำตามคำสั่งของพระองค์เท่านั้น