Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( 2คร. 10:17-18 ) { พระเจ้ารับรอง }

“เพราะว่าคนที่ยกย่องตัวเองจะไม่ได้รับการรับรอง แต่คนที่พระเจ้าทรงยกย่องต่างหากจะได้รับ” 2คร. 10:18

แนวคิด
– การอวดอย่างเดียวที่พระคัมภีร์อนุญาต คือ อวดพระเจ้า หรือ อวดพระราชกิจของพระเจ้า
– คนที่มนุษย์ยกย่อง (หรือคนที่พยายามการอวดตัวเอง หรือยกย่องตัวเอง) แม้มนุษย์จะยอมรับ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าจะรับรองการงานที่เขาได้ทำเพื่อพระเจ้า
– คนที่พระเจ้ายกย่อง(มนุษย์อาจจะไม่ยกย่อง หรือไม่ยอมรับ) นั่นแหละเป็นคนที่พระเจ้ารับรองการงานที่เขาได้กระทำ

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้สิ่งที่เราทำ ไม่สำคัญว่า มนุษย์พอใจหรือไม่ หรือแม้แต่ตัวเองจะพอใจหรือไม่ แต่สำคัญว่าพระเจ้าพอพระทัยหรือเปล่า
– วันนี้ สิ่งที่เราทำ มนุษย์ยอมรับ หรือ พระเจ้ารับรอง