Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( รม. 5:10 ) { พระเจ้ายังจะให้อภัยฉันอีกไหม? }

“เพราะว่าถ้าขณะที่เรายังเป็นศัตรูต่อพระเจ้าเราได้กลับคืนดีกับพระองค์ โดยที่พระบุตรของพระองค์สิ้นพระชนม์ ยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อกลับคืนดีแล้ว เราก็จะรอดโดยพระชนม์ชีพของพระองค์” รม. 5:10

แนวคิด
– ขณะที่เรายังไม่รู้จักกับพระเจ้า และดำเนินชีวิตสวนทางกับทางของพระเจ้า เป็นศัตรูกับพระเจ้า ถึงกระนั้น พระเจ้าได้ทรงเลือกและเรียกเรา เข้ามารับอภัย รับการชำระบาป กลับมาคืนดีกับพระเจ้า ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าผู้ทรงรักเราเตรียมไว้สำหรับเรา ก่อนที่เราจะมีตัวตนเกิดมาเสียอีก
– พระเจ้าผู้รักเรา ยอมจ่ายค่าเท่าไหร่เท่ากัน ขออย่างเดียวเพียงช่วยเราให้กลับมาคืนดีกับพระองค์ได้ พระเจ้าจ่ายราคาแพงที่สุดเท่าที่พระบิดาผู้แสนประเสริฐ จะจ่ายได้ คือ จ่ายด้วยชีวิตของพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ (พ่อที่แสนดี ยอมตายแทนลูกได้ ดังนั้นการยอมให้ลูกตาย เป็นราคาแสนแพงยิ่งกว่าตัวเองตายเสียอีก ก็ว่าได้)
– อะไรหรือ? มีค่าถึงขนาดที่พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด ยอมจ่าย แลกมา ด้วยชีวิตพระบุตรสุดที่รักองค์เดียวของพระองค์? >>> สิ่งนั้นก็คือ การช่วยให้คนบาปชั่วอย่างเรา มนุษย์ผู้แสนจะเล็กน้อยเมื่อเทียบกับกัลปจักรวาลที่พระองค์ทรงสร้าง เราผู้เป็นศัตรูกับพระเจ้า ให้ได้กับมาคืนดีกับพระองค์………สรรเสริญพระเจ้า!!!
– ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด…วันนี้ เราได้กลับคืนดีกับพระเจ้าแล้ว….หากเราทำผิดพลาดไป เมื่อเราสารภาพ กลับใจใหม่ ขอโทษต่อพระเจ้า….พระเจ้าจะให้อภัยเราอยากแน่นอน
– เพียงเรา กลับใจ…พระเจ้าผู้ทรงรักอย่างสุด ทรงพร้อมที่จะให้อภัย และจะช่วยเราให้กลับเริ่มต้นชีวิตใหม่ อย่างสง่างามได้อีกครั้งอย่างแน่นอน
– เรารอดพ้นการลงโทษแน่ๆ เพราะพระเยซูผู้สิ้นพระชนม์เพื่อเรา พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายและทรงพระชนม์อยู่ และพระองค์ทรงสถิตในเราทั้งหลายทางพระวิญญาณบริสุทธิ์…เป็นหลักประกันว่า เราจะพ้นนรก สู่สวรรค์ ได้อย่างแน่นอน

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ ไม่ว่าเราจะผิดพลาดไปมากสักเพียงใด พระเยซูยังพร้อมให้อภัยแก่เรา และทรงช่วยให้เรากลับเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง
– อย่าเชื่อคำโกหกของมาร…หันมาเชื่อใจในพระองค์ กลับมา ขอโทษแล้วรับการอภัยแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่
“พระเจ้ายังพร้อมให้อภัยแก่เราเสมอ”