Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ฮบ. 1:1-2)  { พระเจ้าตรัสทางพระบุตร }

“แต่ในวาระสุดท้ายนี้พระองค์ตรัสกับเราทางพระบุตร ผู้ที่พระองค์ทรงตั้งให้เป็นทายาทรับสิ่งทั้งปวง พระเจ้าทรงสร้างจักรวาลทางพระบุตร” ฮบ. 1:2

แนวคิด
– (ข้อ1) ในอดีตพระเจ้าทรงตรัสกับประชากรของพระองค์ทางพวกผู้ผยพระวจนะ (โมเสส,อาโรน,ซามูเอล,ซาอูล,ดาวิด,เอลียาห์,ฯลฯ)
ด้วยหลากหลายวิธี (ทางความฝัน,ทางนิมิต,ทางทูตสววรค์,ทางอูริมทูมิม,ฯลฯ ผ่านมาเป็น คำพยากรณ์,คำเตือน,คำสอน มากมาย)
เพื่อประชากรของพระเจ้าจะได้รู้จักพระเจ้า เข้าใจพระประสงค์ของพระองค์ ปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อพระองค์ ,ฯลฯ
– (ข้อ2) แต่ในวาระสุดท้าย (คือตั้งแต่พระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลกจึงกระทั่งปัจจุบัน)
พระเจ้าได้ตรัสกับเราทั้งหลาย (ผู้เป็นประชากรของพระองค์) ทางพระเยซูคริสต์
? “ตรัสทางพระเยซูคริสต์” คืออะไร อย่างไร?
>>> พระเยซูเปิดเผยให้เรารู้จักกับพระเจ้า ผู้ที่เราไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตา พระเยซูทรงเปิดเผยพระลักษณะของพระเจ้า , นำพระทัยของพระเจ้า , ฤทธานุภาพของพระเจ้า , ความรักเมตตาของพระเจ้า , สิ่งที่พระเจ้าชอบ , สิ่งที่พระเจ้าเกลียด , ฯลฯ
>>> เมื่อเรามองดูชีวิตของพระเยซู (พระเจ้าผู้มาบังเกิดเป็นมนุษย์) ผู้ที่เรามองเห็นได้ เราก็เจ้าเข้าใจและรู้จักกับพระเจ้าผู้ไม่ประจักษ์แก่ตาได้
>>> เรารู้จักกับพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราได้ โดยอ่านชีวิตและคำสอนของพระเยซู แล้วสังเกต เรียนรู้ ทำควมเข้าใจ พระลักษณะ , คำสอน และแนวคิดของพระเยซู เราก็จะสามารถ รู้จักและเข้าใจพระบิดาได้ (ในระดับหนึ่ง – เราไม่มีทางเข้าใจพระเจ้าทั้งหมดได้ ด้วยภาพกายมนุษย์อันจำกัดของเรา)

การประยุกต์ใช้ :
– เรารับรู้การตรัสจากพระเจ้า ผู้ที่เรามองไม่เห็นได้ ด้วยการอ่านเรื่องราวและคำสอนของพระเยซู จากพระคัมภีร์ แล้ว สังเกต เรียนรู้ พระลักษณะ และ พระประสงค์ของพระองค์ จากพระคัมภีร์นั้น
หมายเหตุ :
[เนื่องจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ เป็นข้อมูลต้นฉบับเดียว เท่านั้น เกี่ยวกับพระเยซู นอกนั้น ไม่ว่าหนังสือเล่มใดๆ หรือ วิดีโอ หรือสื่อใดๆ ล้วนแต่เป็นเพียงการนำเอาข้อมูลต้นฉบับคือพระคริสตธรรมคัมภีร์นี้ ไปขยายความอธิบายต่อเท่านั้นเอง
ดังนั้น คนที่อยากรู้จักกับพระเยซู สมควรอย่างที่สุดที่จะอ่านพระคัมภีร์และให้เวลา ให้ความสำคัญกับพระคัมภีร์ มากกว่า หนังสือ หรือสื่อใดๆ ในโลกนี้ทั้งสิ้น ]