Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.5:7) { พระเจ้ากับมนุษย์ ใช้คนละวิธี }

7คนป่วยนั้นทูลตอบพระองค์ว่า “ท่านเจ้าข้าเมื่อน้ำกำลังกระเพื่อมนั้น ไม่มีผู้ใดที่จะเอาตัวข้าพเจ้าลงไปในสระ และเมื่อข้าพเจ้ากำลังไปคนอื่นก็ลงไปก่อนแล้ว”

[แนวคิด] :
– เราไม่ได้เป็นชายคนนั้น เราไม่มีทางเข้าใจเขาได้หรอก เขาเฝ้ารอที่จะลงไปในน้ำเมื่อมันกระเพื่อมมานาน วันแล้ววันเล่า เดือนแล้วเดือนเล่า ปีแล้วปีเล่า นั่นเป็นความหวังเดียว เป็นทางออกเดียวสำหรับเขาตลอดหลายปีที่ผ่านมา
– ดังนั้นเมื่อพระเยซูถามว่า “อยากหายไหม?” แทนที่เขาจะตอบว่าอยาก หรือ ขอให้พระเยซูช่วยรักษา เขากลับพยายามอธิบายว่า “ไม่มีใครช่วยพาฉันลงไปในน้ำเลย” โดยหวังว่าท่านจะเมตตาช่วยพาเขาลงไปในน้ำ เพราะสำหรับเขา นั่นเป็นวิธีเดียวที่เขาจะหายโรคได้

[การประยุกต์ใช้] :
– หลายครั้ง เราเป็นเหมือนชายคนนี้ เมื่อเราร้องทูลต่อพระเยซู ขอความช่วยเหลือจากพระองค์ เรามีวิธีการแก้ปัญหาของเราไว้ในใจเรียบร้อยแล้ว และเรามักคิดว่านั่นเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะพ้นปัญหาที่เราเผชิญได้
– แต่วิธีของพระเจ้า มักไม่ค่อยเหมือนวิธีของเรา
– อสย. 55:9 “เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกอย่างไร ทางของเราก็สูงกว่าทางของพวกเจ้า และความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าอย่างนั้น”
– ร้องทูล แล้ววางใจ รอคอยพระองค์แก้ไขปัญหาของเรา ด้วยวิธีการของพระองค์ ในเวลาของพระองค์


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry