Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(ฮบ. 11:11){ พระองค์ผู้ทรงสัญญานั้นซื่อสัตย์ }

“โดยความเชื่อ อับราฮัมได้รับพลังที่จะมีบุตร แม้ท่านชรามากแล้ว และนางซาราห์เองก็เป็นหมัน เพราะท่านถือว่าพระองค์ผู้ทรงสัญญานั้นซื่อสัตย์” ฮบ. 11:11

แนวคิด :
• อับราฮามมีบุตรเมื่ออายุ 100 ปี ขณะที่ซาราห์ภรรยาของท่าน อายุ 90 ปีและเป็นหมัน
• กุญแจสำคัญ ก็คือ “ความเชื่อ”
• อับราฮาม(และ/หรือนางซาราห์) มีความเชื่อในอะไร ถึงได้รับพระพรอย่างอัศจรรย์เช่นนี้?
>>> ท่านมีความเชื่อในพระเจ้า….คือเชื่อว่า พระเจ้าทรงซื่อสัตย์….พระองค์จะทรงรักษาสัญญาแน่นอน
• แล้วท่านก็ได้รับตามที่ทรงสัญญาไว้จริงๆ

การประยุกต์ใช้ :
• วันนี้ เรากล้าเชื่ออย่างสุดจิตสุดใจไหมว่า “พระเจ้าจะรักษาสัญญาอย่างแน่นอน”
• พฤติกรรมที่สะท้อนออกมาของการกล้าเชื่อย่างสุดจิตสุดใจ ก็คือ “รอคอย อย่างอดทน โดยไม่วิตกกังวล”