Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.7:39 ) { พระวิญญาณทรงสถิต }

39 สิ่งที่พระเยซูตรัสนั้นหมายถึงพระวิญญาณซึ่งคนที่วางใจพระองค์จะได้รับ เพราะว่าพระวิญญาณยังไม่สถิตด้วย (สำเนาโบราณบางฉบับว่า เพราะว่ายังไม่ได้ประทานพระวิญญาณ) เพราะพระเยซูยังไม่ได้รับพระเกียรติ

แนวคิด :
– พระเยซูทรงสัญญาว่า คนที่มาหาพระองค์ และวางใจในพระองค์สำหรับความรอดของเขา นั่นคือ วางใจว่าพระเยซูทรงเป็นพระมาซีฮา
– ผู้นั้นจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตกับเขาตลอดไป
– ซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นหลังจากพระเยซูได้รับพระเกียรติจากพระบิดา เมื่อพระเยซูทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นจากความตายแล้วเสด็จขึ้นสู่สวรรค์

การประยุกต์ใช้ :
– หากเราวางใจในพระเยซูสำหรับความรอดของเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงสถิตอยู่กับเรา
– และการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้ จะทำให้ชีวิตของเรา มีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ปรากฏในชีวิตของเรา ออกจากภายในอย่างเป็นธรรมชาติ
– วันนี้มีน้ำแห่งชีวิตไหลออกมาจากชีวิตของเราบ้างหรือไม่?


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry