Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(ยน. 2:17) { พระนิเวศน์ที่รัก }

ยน.2:17 พวก‍สา‌วก​ของ​พระ‍องค์​ก็​ระลึก​ขึ้น​ได้​ถึง​คำ​ที่​เขียน​ไว้​ว่า “ความ​ร้อน‍ใจ​ใน​เรื่อง​พระ‍นิเวศ​ของ​พระ‍องค์​จะ​ท่วม‍ท้น​ข้า‍พระ‍องค์

[แนวคิด] :
– พระเยซูทรงห่วงใยเอาใจใส่ต่อพระนิเวศน์ของพระบิดามาก ถึงแม้นิเวศน์นั้นจะเป็นเพียงสิ่งก่อสร้างที่สร้างโดยน้ำมือของมนุษย์

[ประยุกต์ใช้] :
– ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระเยซูจะห่วงใย เอาใจใส่ ชีวิตของเราผู้เป็น พระวิหารของพระเจ้า ที่สร้างโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์
– พระเยซูปรารถนาให้นิเวศน์ของพระเจ้า เป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า ฉันใด

พระองค์ก็ปรารถนาให้ชีวิตของเรา เป็นถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า ฉันนั้น