Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(ยน. 1:17) { พระคุณและความจริง }

ยน.1:17เพราะ‍ว่า​พระ‍เจ้า​ได้​ทรง​ประ‌ทาน​ธรรม‍บัญ‌ญัติ​นั้น​ทาง​โม‌เสส ส่วน​พระ‍คุณ​และ​ความ​จริง​มา​ทาง​พระ‍เยซู‍คริสต์

แนวคิด :
– ธรรมบัญญัติ(ข้อสอบ) มาทางโมเสส ข้อสอบนั้นเป็นสิ่งดี
– แต่มนุษย์ทุกคน ทำข้อสอบไม่ได้เลย สอบตกหมด
– พระเจ้าประทานพระคุณแก่เราทางพระเยซูคริสต์
– พระเยซู จึงมาแล้วใช้เลือดของพระองค์ ป้ายกระดาษคำตอบของเราทั้งหมด
– พอคนตรวจข้อสอบ(พระบิดาผู้ทรงพิพากษา)เห็นเลือดพระเยซู จะถือว่าผ่าน ได้คะแนนเต็ม (อฟ.2:8-9 8ด้วย‍ว่า​ซึ่ง​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​รอด​นั้น​ก็​รอด​โดย​พระ‍คุณ​เพราะ​ความ​เชื่อ และ​มิ‍ใช่​โดย​ตัว​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​กระ‌ทำ​เอง แต่​พระ‍เจ้า​ทรง​ประ‌ทาน​ให้ 9ความ‍รอด​นั้น​จะ​เนื่อง​ด้วย​การ​กระ‌ทำ​ก็​หา​มิ​ได้ เพื่อ​มิ​ให้​คน‍หนึ่ง​คน​ใด​อวด​ได้)
– แล้วพระเยซู ก็ทรงช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตในทางของพระองค์ผู้ทรงเป็นความจริง (อฟ.2:10 เพราะ​ว่า​เรา​เป็น​ฝี‍พระ‍หัตถ์​ของ​พระ‍องค์ ที่​ทรง​สร้าง​ขึ้น​ใน​พระ‍เยซู‍คริสต์​เพื่อ​ให้​ประ‌กอบ​การ​ดี ซึ่ง​พระ‍เจ้า​ได้​ทรง​ดำริ​ไว้​ล่วง‍หน้า​เพื่อ​ให้​เรา​กระ‌ทำ)

ประยุกต์ใช้ :
– ขอบคุณพระเยซู ผู้นำพระคุณมาประทานแก่เรา และ นำความจริงมาสู่เรา ทำให้เรามีชีวิตที่เสรีภาพแท้จริง (สัจจะจะทำให้ท่านเป็นไท)