Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(ยน. 1:45) { พบแล้ว }

ยน.1:45 ฟีลิป​ไป​หา​นา‌ธา‌นา‌เอล​บอก​เขา​ว่า “เรา​ได้​พบ​พระ‍องค์​ผู้​ที่​โม‌เสส​ได้​กล่าว​ถึง​ใน​หนัง‌สือ​ธรรม‍บัญ‌ญัติ และ​ที่​พวก​ผู้‍เผย‍พระ‍วจนะ​ได้​กล่าว​ถึง คือ พระ‍เยซู ชาว​นา‌ซา‌เร็ธ​บุตร​โย‌เซฟ”

[แนวคิด] :
– หลังจากพระเยซูทรงเรียกฟีลิป เขาก็รีบไปหานาธานาเอล เพื่อบอกว่าพระเยซูเป็นพระมาซีฮา
– ฟีลิปมั่นใจทันที ทั้งที่ไม่ได้ไปนอนคุยกับพระเยซู เหมือนแอนดรู น่าจะเป็นเพราะว่า ฟีลิปมีความรู้ความชำนาญในพระคัมภีร์พอสมควร(เขาได้อ้างถึงสิ่งที่โมเสสและผู้เผยพระวจนะสอน) จึงทำให้เขาสามารถทราบได้ทันทีว่า พระเยซูมีลักษณะของพระมาซีฮา ตามที่พระคัมภีร์ได้พยากรณ์ไว้

[ประยุกต์ใช้] :
– เราสามารถรับรู้สัญญาณจากพระเจ้าได้ไวขึ้น ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น เมื่อเราเอาใจใส่กับพระคำของพระเจ้ามากขึ้น
วันนี้เราให้เวลากับการศึกษาพระคำของพระเจ้ามากเพียงใด?