Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(รม. 8:5-6) { ฝ่ายเนื้อหนัง-ฝ่ายวิญญาณ }

“ด้วยว่าซึ่งปักใจอยู่กับเนื้อหนัง ก็คือความตาย และซึ่งปักใจอยู่กับพระวิญญาณ ก็คือชีวิตและสันติสุข” รม. 8:6

แนวคิด
– วิธีง่ายๆที่จะแยกแยะว่า คนใดอยู่ฝ่ายเนื้อหนัง และ คนใดอยู่ฝ่ายวิญญาณ คือ
# คนใดอยู่ฝ่ายเนื้อหนัง จะสนใจ ใส่ใจ แสวงหา ตามมุมมอง ตามค่านิยม ของโลก
# คนใดอยู่ฝ่ายวิญญาณ จะสนใจ ใส่ใจ แสวงหา ตามมุมมอง ตามค่านิยม ของพระเจ้า ตามพระคำของพระเจ้า
– ผลของการเป็นคนฝ่ายเนื้อหนัง ก็คือ ความตาย ไร้ชีวิต ไร้ความสุขแท้ เต็มไปด้วยความกลัว ความกังวล ความเครียด
– ผลของการเป็นคนฝ่ายวิญญาณ ก็คือ ชีวิตและสันติสุข

การประยุกต์ใช้ :
-วันนี้ จิตใจของเรา ความสนใจของเรา จดจ่ออยู่ที่ใด สิ่งนั้นจะกำหนดผลของชีวิตของเราในวันนี้