Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.5:32) { ผู้สนับสนุนหลัก }

32 มีอีกผู้หนึ่งที่เป็นพยานให้แก่เรา และเรารู้ว่าคำพยานที่พระองค์ทรงเป็นพยานให้แก่เรานั้นเป็นความจริง

แนวคิด :
– ผู้ที่เป็นพยานให้แก่พระเยซูนั้น คือ พระบิดา (ข้อ37)
– เนื่องจากพระบิดาใช้พระเยซูมา พระบิดาจึงทรงเป็นพยานให้กับพระเยซู ว่า “พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า” ด้วยหมายสำคัญที่ทรงมอบให้พระเยซูทำนั้น

การประยุกต์ใช้ :
– ขอเพียงให้เรารู้ว่า สิ่งที่เรากำลังทำนั้น พระเจ้าทรงใช้ให้เราทำ เพียงเท่านี้ เราก็ไม่ต้องกลัว หรือ กังวลอะไรอีกต่อไปแล้ว
– เพราะว่า ถ้าเป็นเช่นนั้น พระเจ้าเองจะทรงเป็นผู้สนับสนุนเราในการทำสิ่งนั้น
– ดังนั้น ปัญหา หรือ อุปสรรค ใดๆ ก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้องน่าวิตกอีกต่อไป เพราะเรามีพระเจ้าเป็นผู้สนับสนุนหลักของเรา
– สิ่งที่พระเจ้าทรงใช้ให้เราทำ ได้แก่ รักกัน(ยน.13:34) , ประกาศฯ และ สร้างสาวก (มธ.28:19-20) , อธิษฐาน (มธ.6:9-13), เป็นต้น


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry