Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( 1คร. 11:17-22) { ผลดี หรือ ผลเสีย }

“ในการกำชับต่อไปนี้ ข้าพเจ้าชมพวกท่านไม่ได้ คือว่าการชุมนุมกันของท่านมักจะได้ผลเสียมากกว่าผลดี” 1คร. 11:17

แนวคิด
– การรวมประชุมกันของคริสตจักรโครินธ์ ในเวลานั้น อ.เปาโล กล่าวว่าเป็นผลเสียมากกว่าผลดี
– เป็นไปได้อย่างไรที่การไปคริสตจักร เป็นผลเสียมากกว่าผลดี? ก็เพราะว่า…
>> พวกเขาไปทำให้เกิดความแตกแยกกันในคริสตจักร(ข้อ18)
>> พวกเขาไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าในคริสตจักร(ข้อ22)
>> พวกเขาไม่รักกัน เขาจงใจทำให้พี่น้องคนอื่นอับอาย(ข้อ22)
– การไปคริตจักรเป็นสิ่งดี เมื่อเกิดปัญหาเช่นนี้ขึ้น อ.เปาโลไม่ได้บอกว่า “จงเลิกไปคริสตจักร” แต่ บอกให้กลับใจ แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ในการประชุมในคริสตจักรเป็นไปอย่างที่พระเจ้าปรารถนาให้เกิดขึ้น

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ ในคริสตจักรของเรา ในกลุ่มเซลที่เราเข้าร่วม ในการสนทนาสามัคคีธรรมกับพี่น้อง เป็นผลเสียหรือผลดี?
ตัวเราเองได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้า , เราได้พยายามเป็นผู้สร้างสันติ(มธ. 5:9) เป็นผู้พยายามคงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเอาไว้(อฟ. 4:3) เป็นผู้สำแดงความรักต่อพี่น้อง(1ยน. 4:21) หรือ เราทำสิ่งตรงกันข้าม ?
– ขอให้เราเป็นพระพรสำหรับพี่น้อง เป็นผู้มีส่วนร่วมทำให้การร่วมสามัคคีธรรมของพี่น้องในที่ใดๆก็ตามเป็นการสามัคคีธรรมที่เต็มไปด้วยพระพร