Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.4:20) { ปัญหาคาใจ }

20บรรพบุรุษของพวกเรานมัสการที่ภูเขานี้ แต่พวกท่านว่าตำบลที่ควรนมัสการนั้น คือเยรูซาเล็ม”

[แนวคิด] :
– เมืองสิคาร์อยู่เชิงเขาเกราซิม ซึ่งยาโคบเคยสร้างแท่นบูชาที่นั่น (ปฐก. 33:20) ชาวสะมาเรียเชื่อว่า การนมัสการที่ภูเขานี้เป็นการนมัสการที่แท้จริง แต่ชาวยิวเชื่อต้องเป็นที่ภูเขาศิโยน ที่ตั้งของเยรูซาเล็ม
– ในเมื่อหญิงที่บ่อน้ำเชื่อว่า พระเยซูเป็นผู้เผยพระวจนะจากพระเจ้า เธอจึงถามความคิดเห็นจากพระองค์ว่า “ใครถูกกันแน่”
– สิ่งที่เธอสงสัยนี้ เป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เธอไม่อาจยอมรับว่า พระมาซีฮา(พระคริสต์)จะมาจากพวกยิว นั่นก็คือ ไม่มีทางยอมรับได้ว่า “พระเยซูเป็นพระมาซีฮา”
– แต่เมื่อนางทูลถามพระองค์ อุปสรรคนั้นจึงถูกขจัดออกไป

[การประยุกต์ใช้] :
– วันนี้ เรามีคำถามคาใจอะไรบ้างไหม ที่เป็นอุปสรรคขวางกั้น ไม่ให้เรารู้จักกับพระเยซูได้ลึกซึ้งมากยิ่งกว่านี้ ?
– “ทำไม พระเจ้าต้องปล่อยให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับฉันด้วย?”
– “ทำไม คนที่ฉันรักต้องเจอเรื่องแบบนี้?”
– “ตอนนั้น พระเจ้าอยู่ที่ไหน?”
– ฯลฯ

“อย่ายอมปล่อยมันไว้คาใจ

จนกลายเป็นอุปสรรคขวางกั้น

ไม่ให้รู้จักกับพระเยซูมากยิ่งขึ้น

เชิญนำมาทูลต่อพระองค์อย่างจริงใจ

แล้วพระองค์เองจะเป็นผู้จัดการกับ

ปัญหาคาใจเหล่านั้นให้เรา”