Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.5:25) { บัดนี้ก็ถึงแล้ว }

25 “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า เวลาที่กำหนดนั้นใกล้จะถึงแล้ว และบัดนี้ก็ถึงแล้ว คือเมื่อผู้ที่ตายแล้วจะได้ยินพระสุรเสียงแห่งพระบุตรของพระเจ้า และบรรดาผู้ที่ได้ยินจะมีชีวิต

แนวคิด :
– เวลากำหนดใกล้จะถึงแล้ว : เวลาแห่งการไถ่มนุษย์พ้นโทษบาป จากคนตายฝ่ายวิญญาณกลับมีชีวิตนิรันดร์
– บัดนี้ก็ถึงแล้ว : บัดนี้ช่วงแห่งเวลานั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
– คนตายฝ่ายวิญญาณกลับชีวิตฝ่ายวิญญาณขึ้นมาได้ เมื่อเขาได้ยินสิ่งที่พระเยซูตรัส(ข่าวประเสริฐ) แล้วเชื่อและรับเอาด้วยความเชื่อ

การประยุกต์ใช้ :
– เวลาแห่งความรอดเริ่มต้นขึ้นแล้ว ปัจจุบันนี้เป็นเวลาแห่งความรอด เวลาแห่งพระเมตตาของพระเจ้า
– แต่วาระแห่งพระเมตตาเช่นนี้ไม่ได้มีตลอดไป เพราะจากนั้นจะเข้าสู่วาระแห่งการพิพากษา พอถึงวันนั้น จะพบแต่การตัดสินอันเข้มงวดและยุติธรรมของพระเจ้า
– ปัจจุบันนี้ จึงเป็นวาระแห่งการกลับใจ วาระแห่งการประกาศข่าวประเสริฐ
– ขอพระเจ้าช่วยเราให้ตื่นจากการหลับไหล ลุกขึ้นมาประกาศให้คนกลับใจ ในขณะที่พวกเขายังมีโอกาสอยู่
– เพื่อคนเหล่านั้น เมื่อเขาได้ยินข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ แล้วเชื่อและรับไว้ พวกเขาจะได้ พ้นจากความตายกลับมาเป็นผู้ที่มีชีวิต


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry