Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(ยน.3:4-5) { น้ำและพระวิญญาณ }

4นิ‌โค‌เด‌มัส​ทูล​พระ‍องค์​ว่า “คน‍ชรา​แล้ว​จะ​บัง‍เกิด​ใหม่​อย่าง‍ไร​ได้ จะ​เข้า​ใน​ครรภ์​มารดา​ครั้ง​ที่‍สอง​และ​บัง‍เกิด​ใหม่​ได้​หรือ” 5พระ‍เยซู​ตรัส​ว่า “เรา​บอก​ความ‍จริง​แก่​ท่าน​ว่า ถ้า​ผู้‍ใด​ไม่‍ได้​บัง‍เกิด​ใหม่​จาก​น้ำ​และ​พระ‍วิญ‌ญาณ ผู้‍นั้น​จะ​เข้า​ใน​แผ่น‍ดิน​ของ​พระ‍เจ้า​ไม่‍ได้

แนวคิด :
– นิโคเดมัส คิดว่าการเกิดใหม่เป็นเรื่องของกายภาพ แต่พระเยซูเฉลยว่า ไม่ใช่กายภาพ
– การเกิดใหม่ เป็นเรื่องของการตาย แล้วเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณ
– ตายด้วยน้ำ คือบัพติศมาในน้ำ(ฝัง จุ่ม ดำให้มิดในน้ำ) แสดงถึงการกลับใจ(มธ.3:11) ตัวเก่าตายไป
[ไม่ได้หมายความว่า ไม่รับบัพติศมา จะเข้าสวรรค์ไม่ได้ เพราะโจรบนกางเขนก็ยังไม่ได้รับบัพติศมาเลย]
– เกิดจากพระวิญญาณ คือมีชีวิตใหม่โดยพระวิญญาณ
– สรุป การเกิดใหม่ เป็นเรื่องของการตายต่อตัวบาปแล้วมีชีวิตใหม่ในพระวิญญาณ

การประยุกต์ใช้ :
– การเกิดใหม่เป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณ มีแต่พระวิญญาณเท่านั้น จึงจะทำให้มีการเกิดใหม่ขึ้นได้
– พระวิญญาณจะเข้ามาในเราเพื่อทำให้มีการเกิดใหม่ ก็ต่อเมื่อ เราวางใจในพระเยซูสำหรับการรอดพ้นบาปของเรา(ยน.7:38-39)

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาอย่างกระจ่าง เรื่อง การวางใจในพระเยซูสำหรับการรอดพ้นบาปของเรา สามารถรับชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ