Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(ฟป. 2:13) { ทำได้โดยพระเจ้า }

“เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทำการอยู่ภายในพวกท่าน ให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทำตามชอบพระทัยของพระองค์” ฟป. 2:13

แนวคิด
– ศาสนาสอนให้เราทำดี บางทีเราก็อยากทำ หลายครั้งก็ไม่อยากทำ แต่ที่สำคัญคือ “ทำดีไม่ได้ ลองมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วมันไม่สำเร็จ”
– โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ทรงสถิตในเราเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ พระองค์ทำให้เราเกิดความปรารถนาอยากทำตามชอบพระทัยของพระเจ้า(ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งดี) ยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ทำให้เรามีสามารถทำได้ อีกด้วย

การประยุกต์ใช้ :
– ใครอยากจะเป็นศาสนิกชนที่ดี ก็เชิญต่อไปเถอะ แต่ “ฉันจะเลือกคริสตชนที่ดี” โดยการเชื่อฟัง ทำตามพระวจนะของพระเจ้า ด้วย การสอน การนำ และการช่วยเหลือ จากพระวิญญาณบริสุทธิ์
– ศาสนิกชน จะพยายาทำตาม ข้อปฏิบัติของศาสนา ด้วยความมั่นใจว่า “คราวนี้ละ ด้วยความพยายามอย่างเต็มที่ของฉัน ฉันทำได้แน่” แล้วในที่สุดจะพบว่า “ทำไม่ได้”
– คริสตชน จะมีใจปรารถนาที่จะทำตามพระวจนะของพระเจ้า และ จะเชื่อว่า “ฉันสามารถทำได้ โดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์”
– แต่มีคริสตชนประเภทไม่เชื่อพระเจ้าแต่เชื่อมารด้วย พวกเขาถูกหลอก พวกเขาหลงเชื่อมาร แล้วหันหลังให้กับพระสัญญาของพระเจ้า ทำดังว่า “เทิดทูนคำพูดของมารแล้วดูถูกพระสัญญาของพระเจ้า” เขาแสร้งทำทีราวกับถ่อมใจ แต่แท้จริงเป็นกบฏ ดื้อดึง ไม่ยอมเชื่อ
พวกเขาไม่ยอมเชื่อว่า “เขาสามารถทำได้” เขาพร่ำแต่พูดว่า “ฉันทำไม่ได้ ๆ” ทั้งที่พระเจ้าบอกว่า “โดยการช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เขามีความสามารถที่จะทำตามชอบพระทัยของพระเจ้าได้”(ฟป. 2:13)
เขามัวแต่นั่งจมอยู่ในความท้อแท้ใจ ความสิ้นหวัง ในความเชื่ออย่างไม่สงสัยเลยว่า “เขาไม่สามารถทำตามน้ำพระทัยได้” เขาละทิ้งความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้า เขาจึงไม่มีกำลังที่จะลุกขึ้น
*** วันนี้ ถ้าคุณเป็นคนนั้น ***
“ในนามพระเยซูคริสต์ จงลุกขึ้น ยึดความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าไว้”
แล้วกล่าวว่า “โดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฉันสามารถทำตามชอบพระทัยของพระเจ้าได้”
แล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ ด้วยความเชื่อมั่นในชัยชนะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะประทานให้แก่เรา