Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.5:1) { ทำตามแต่ไม่ได้อยู่ใต้บังคับ }

1หลังจากนั้นก็ถึงเทศกาลของพวกยิว และพระเยซูก็เสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็ม

[แนวคิด] :
– ตามบัญญัติของโมเสส ชายยิวทุกคนต้องไปเฝ้าพระเจ้าปีละ 3 เทศกาล คือ เทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ เทศกาลสัปดาห์ และเทศกาลอยู่เพิง (ฉธบ. 16:16) ถ้าไม่ทำตามบัญญัติจะถูกลงโทษ
– พระเยซูก็ทำตามธรรมบัญญัติ แต่ไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ พระองค์ทำตามพระประสงค์ของพระบิดา (ยน.5:17) พระองค์กำลังไปรักษาคนที่นั่นในวันสะบาโต

[การประยุกต์ใช้] :
– เราผู้อยู่ในพระเยซูคริสต์ก็เป็นเช่นนั้น เราทำตามบัญญัติของพระเจ้า ไม่ใช่เพราะกลัวว่าถ้าไม่ทำจะถูกลงโทษ แต่เพราะเรารู้ว่าเป็นพระประสงค์ของพระบิดาที่รักของเรา ให้เราทำ เราจึงทำตาม
วันนี้ อะไรเป็นแรงจูงใจให้เราทำอะไรๆ หรือไปที่ใดๆ ?
– เพราะความกลัวว่า คนอื่นจะหาว่าเราไม่ได้เป็นคริสเตียนที่ดี หรือ เพราะความรักที่เรามีต่อพระบิดา