Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.5:14) { ทำตัวให้สมกับที่หายแล้ว }

14 ภายหลัง พระเยซูได้ทรงพบคนนั้นในบริเวณพระวิหารและตรัสกับเขาว่า “นี่แน่ะ เจ้าหายโรคแล้ว อย่าทำบาปอีก มิฉะนั้นเหตุร้ายกว่านั้นจะเกิดกับเจ้า” 

แนวคิด :
– ข้อนี้ทำให้เรารู้ว่า ความเจ็บป่วยของชายคนนี้เกิดจากความบาปของเขาเอง (ไม่ใช่ทุกความเจ็บป่วยมาจากบาปแต่กรณีคนนี้ “ใช่”) พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ ที่ป่วยมา 38 ปี นี้ก็สมควรแล้ว อยากทำชั่วเอง
– ถึงกระนั้น พระเยซูยังทรงเมตตาเขา แม้เขาไม่สมควรรับเมตตา
– พระเยซูตรัสกับเขาว่า เขาหายแล้ว จึงทำตัวสมกับที่หายแล้ว สมกับที่ได้รับพระคุณ

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ เราได้รับชีวิตใหม่แล้วในพระคริสต์ ทั้งที่คนชั่วๆอย่างเราไม่สมควรจะได้รับเลย
– ดังนั้น เราควรดำเนินชีวิตให้สมกับเป็นคนใหม่แล้ว ละทิ้งวิถีชีวิตแบบเก่าๆ ความแบบเก่าๆ หันมาดำเนินชีวิตใหม่ในพระคริสต์ ตามการสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์

หายแล้ว หลุดพ้นแล้ว อย่ากระเสือกกระสน เข้าไปติดบ่วงอีกเลย

 


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry