Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (อมส. 9:11-15)
{ ทรงซ่อมได้ }
พระยาห์เวห์ตรัสว่า “นี่แน่ะ วันเวลาจะมาถึง เมื่อคนที่ไถจะทันคนที่เกี่ยว และคนที่ย่ำผลองุ่นจะทันคนที่หว่านเมล็ดองุ่น จะมีน้ำองุ่นหยดจากภูเขา เนินเขาทั้งสิ้นจะมีน้ำองุ่นไหลลงมา” อมส. 9:13

แนวคิด
– อิสราเอลหลงเจิ่นออกห่างจากพระเจ้า จึงชาดจากการอวยพรของพระเจ้า และพบกับเหตุร้าย
– พระเจ้าทรงสัญญาว่า จะซ่อมและสร้าง สิ่งที่พังลง สิ่งที่เขาสูญเสียไปขึ้นมาใหม่(ข้อ11)
– พระเจ้าจะทำให้ประชากรของพระองค์กลับสู่สภาพดี เหมือนกับไม่เคยถูกทำให้เสียหายมาก่อนเลย(ข้อ14)
– พระเจ้าจะปลูกเขาไว้ และจะไม่ถอนเขาอีกเลย คือ สภาพดีที่เกิดขึ้นกับเขาแล้วนั้น จะอยู่กับเขาตลอดไป ไม่ถูกเอาไปจากเขาอีกเลย(ข้อ15)
– อมส. 9:13 พระยาห์เวห์ตรัสว่า “นี่แน่ะ วันเวลาจะมาถึง เมื่อคนที่ไถจะทันคนที่เกี่ยว และคนที่ย่ำผลองุ่นจะทันคนที่หว่านเมล็ดองุ่น จะมีน้ำองุ่นหยดจากภูเขา เนินเขาทั้งสิ้นจะมีน้ำองุ่นไหลลงมา”
เป็นการพยากรณ์ว่าพระพรแห่งการเชื่อฟัง จะสำเร็จและเกิดขึ้นกับพวกเขา พระพรนี้อ้างอิงมาจาก
ลนต. 26:5 “เวลานวดข้าวจะยาวนานถึงฤดูเก็บผลองุ่น ฤดูเก็บผลองุ่นจะยาวนานไปถึงฤดูหว่าน พวกเจ้าจะรับประทานอาหารอย่างอิ่มหนำ และอยู่ในแผ่นดินของเจ้าอย่างปลอดภัย”….หมายถึง มีความอุดมสมบูรณ์พูนสุข

การประยุกต์ใช้ :
– พระเจ้าสัญญา ว่าจะซ่อมชีวิตของเรา จะสร้างชีวิตของเราขึ้นใหม่ ให้อยู่ในสภาพดีเหมือนกับที่ไม่เคยบอบช้ำมาก่อนเลย พระองค์จะทำให้เราได้รับพระพรแห่งการเชื่อฟัง โดยทางพระเยซูคริสต์
– สิ่งที่เราควรทำคือ รอคอยพระเจ้า อย่างเชื่อมั่น ไร้ความกังวล เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและชื่นชมยินดี มั่นใจอย่างไม่เคลือบแคลงสงสัย ในคำสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อเรา