Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.15:20) { ตัวแทนพระเยซู }

20จงระลึกถึงคำที่เราได้กล่าวแก่ท่านทั้งหลายแล้วว่า ‘บ่าวมิได้เป็นใหญ่กว่านาย’ ถ้าเขาข่มเหงเรา เขาก็จะข่มเหงท่านทั้งหลายด้วย ถ้าเขาปฏิบัติตามคำของเรา เขาก็จะปฏิบัติตามคำของท่านทั้งหลายด้วย 

 

แนวคิด :
– พระเยซูบอกกับพวกสาวกว่า เมื่อถูกเกลียดชัง(ข้อ19) ให้ระลึกว่า พระเยซูได้สอนไว้ก่อนแล้ว ใน ยน. 13:16 “เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า บ่าวจะเป็นใหญ่กว่านายไม่ได้ และทูตจะเป็นใหญ่กว่าคนที่ใช้เขาไปก็ไม่ได้”
– ดังนั้นการที่พวกเขาถูกข่มเหง หรือถูกปฏิเสธ แท้จริงไม่ใช่เพราะตัวเขา แต่เพราะพระเยซู
– คนเหล่านั้นปฏิเสธและข่มเหงพระเยซู ดังนั้นพวกเขาเหล่านั้นจึงจะปฏิเสธและข่มเหงพวกสาวกด้วยอย่างแน่นอน
– และวิธีสังเกตว่า คนใดที่ต้อนรับและปฏิบัติตามพระเยซู ก็ดูได้จากคนนั้นจะต้อนรับและปฏิบัติตามคำสอนของพวกสาวกของพระเยซู
– หลังจากพระเยซูเป็นขึ้นมาจาความตาย แล้วเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พวกสาวกของพระเยซูได้ออกประกาศข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูคริสต์ และคำสอนของพระองค์
– และมีคนมากมายที่เชื่อและปฏิบัติตามคำสอนเหล่านั้น คนเหล่านั้นแหละที่เป็นผู้ที่ต้อนรับพระเยซูอย่างแท้จริง
– ดังนั้นผู้ที่ต้อนรับพระเยซู ซึ่งจะได้เป็นบุตรของพระเจ้า(ยน.1:12)นั้น ไม่ได้ดูจากการไปคริสตจักร หรือ การพูดว่าตนเองเป็นคริสเตียน หรือ การทำกิจกรรมใดๆของคริสตศาสนา หรือการรับใช้พระเจ้าใดๆ แต่ดูว่า คนๆนั้นปฏิบัติตามคำสอนของพระเยซูหรือไม่
– ไม่มีใครสามารถพูดได้ว่าผมปฏิบัติตามคำของพระเยซู แต่ไม่ปฏิบัติตามพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้

การประยุกต์ใช้ :
– บ่าวไม่ใหญ่กว่านาย ขนาดพระเยซูเมื่อทำพระราชกิจยังถูกดูถูกและข่มเหง ดังนั้นเราผู้เป็นคนรับใช้ของพระเยซู หากเราทำตามพระเยซูจริงๆ มีหรือเราจะไม่ถูกดูถูกและข่มเหง
– วันนี้ หากเราถูกดูถูกหรือข่มเหง เพราะเหตุการเชื่อฟังพระเยซู จงภาคภูมิใจเถิด เพราะเราได้รับเกียรติร่วมทนทุกข์กับพระเยซู
– วันนี้ หากเราต้องเหน็ดเหนื่อยหรือยากลำบาก เพราะเหตุการเชื่อฟังพระเยซู จงภาคภูมิใจเถิด เพราะเราได้รับเกียรติร่วมเหนื่อยยากกับพระเยซู
– วันนี้เมื่อเราทำตามพระเยซู แล้วมีใครปฏิเสธหรือไม่ชอบเรา เขาไม่ได้กำลังปฏิเสธเราเท่านั้น แต่เขากำลังปฏิเสธพระเยซูด้วย
– วันนี้เมื่อเราทำตามพระเยซู แล้วใครต้อนรับและปฏิบัติตามเรา เขาไม่ได้กำลังต้อนรับเราเท่านั้น เขากำลังต้อนรับและปฏิบัติตามพระเยซูด้วย
– ซึ่งทั้ง 2 กรณีข้างต้น เกิดขึ้นเมื่อเราทำตามพระเยซู
– สาวกของพระเยซูจะเป็นดังตัวแทนของพระเยซูในโลกนี้ วันนี้เราเป็นสาวกของพระเยซูด้วยการปฏิบัติตามพระเยซูแล้วหรือยัง?


ฟรี!!! เชิญติดตั้ง/UPDATE : App DrKerministry เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีวิดีโอใหม่ทุกครั้ง แล้วนะครับ [สำหรับแอนดรอย]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ssupawas.DrKer_Ministry


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry