Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(ยน. 1:2) { ตรีเอกานุภาพ }

แนวคิด :
• พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า ขณะเดียวกัน พระเยซูทรงอยู่กับพระเจ้า เป็นเรื่องของตรีเอกานุภาพ อันซับซ้อนเกินที่จะอธิบายได้ด้วยความเข้าใจอันจำกัดของมนุษย์

ประยุกต์ใช้ :
• พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า
• พระบิดาทรงเป็นพระเจ้า
• ขณะเดียวกัน พระเยซู ไม่ใช่ พระบิดา
 คล้ายกับ ร่างกายของคุณสมชาย ก็คือ คุณสมชาย
 จิตวิญญาณของคุณสมชาย ก็คือ คุณสมชาย
 ขณะเดียวกัน ร่างกาย ไม่ใช่ จิตวิญญาณ
[หมายเหตุ : ปัจจุบันยังไม่มีตัวอย่างใดๆของมนุษย์ที่สามารถอธิบายตรีเอกานุภาพได้อย่างสมบูรณ์ได้]