Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.4:25) { ดิฉันทราบว่า }

25นางทูลพระองค์ว่า “ดิฉันทราบว่าพระเมสสิยาห์ (ที่เรียกว่าพระคริสต์) จะเสด็จมา เมื่อพระองค์เสด็จมา พระองค์จะทรงชี้แจงทุกสิ่งแก่เรา” 

[แนวคิด] :
– หญิงผู้ซึ่งเป็นที่รังเกียจของชาวสะมาเรีย ซึ่งชาวสะมาเรียเป็นที่น่ารังเกียจของชาวยิว ดูเหมือนคำพูดของนาง จะดูมีปัญญามากกว่านิโคเดมัส ผู้เป็นอาจารย์ของพวกยิวเสียอีก(ยน. 3:10)
– ผู้หญิงในสมัยนั้นน้อยคนนักที่จะได้รับการศึกษา แต่นางกลับทราบเรื่องพระเมสสิยาห์ อย่างดีทีเดียว
– นั่นชี้ให้เห็นว่า เธอเป็นคนหนึ่งที่แสวงหา และ รอคอย การเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ ด้วยใจจดจ่อ
– และนั่นน่าจะเป็นเหตุผลสำคัญที่พระเยซู จงใจเดินมาที่หมู่บ้านสะมาเรียแห่งนี้ เพื่อมาตามหา หญิงที่สังคมรังเกียจ แต่พระองค์ทรงรักผู้นี้
– พระองค์เสด็จมา เยี่ยมเยียน ผู้ที่แสวงหาและรอคอยพระองค์

[การประยุกต์ใช้] :
– วันนี้ เราสนใจ เสาะแสวงหาที่จะรู้จักกับพระองค์มากเพียงใด?
– ยรม. 29:13 เจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้า’
– วันนี้ พระเยซูกำลังมาหาเรา แล้วเรากำลังเสาะแสวงหาหาอะไรอยู่?
วันนี้ เราหิวกระหาย ที่จะได้รู้จักกับพระเจ้ามากเพียงใด?