Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

{ ชีวิตใหม่สไตล์พระเยซู } (รม. 6:1-4)

“เหตุฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน” รม. 6:4

แนวคิด
– เมื่อเป็นคริสเตียนแล้ว พระเยซูล้างบาปให้ เขาจึงสำนึกพระคุณพระเยซู
ดังนั้น “คริสเตียนก็ควรทำบาปเยอะๆ ให้พระเยซูให้พระเยซูล้างบาปมากๆ เขาจะได้สำนึกพระคุณเยอะๆ” จริงหรือไม่? ถูกหรือไม่?
>>> ไม่ถูกต้อง ไม่ควรเป็นเช่นนั้น
>>> เปรียบเหมือน คนที่ทำผิดแล้วพ่อยกโทษให้ ไม่สมควรคิดว่า “ดังนั้นฉันจะต้องทำผิดอีกเยอะๆ พ่อจะได้ยกโทษให้ฉันอีกมากๆ”
– เมื่อเราต้อนรับเชื่อพระเยซูคริสต์ เราก็เข้าส่วนในพระองค์แล้ว
เพราะว่า พระเยซูตายเพราะบาปของเราแล้ว ก็เหมือนกับว่า เราได้รับโทษบาปเรียบร้อยแล้ว
เพราะว่า พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย ก็เหมือนกับว่า เราได้เป็นขึ้นมามีชีวิตใหม่เรียบร้อยแล้ว เมื่อมีชีวิตใหม่แล้ว ก็อย่าเดินในทางชีวิตเก่าอีกต่อไป จงเดินในทางแห่งชีวิตใหม่ คือ ดำเนินชีวิตเหมือนพระเยซู เลียนแบบการดำเนินชีวิตของพระเยซู

การประยุกต์ใช้ :
– เราตายต่อบาปแล้ว เราไม่ต้องเป็นทาสบาปแล้ว อย่าทำตามคำสั่งของบาปอีก อย่าใช้ชีวิตสไตล์บาปๆอีกต่อไป
– เรามีชีวิตใหม่ในพระเยซูแล้ว จงใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับชีวิตใหม่ ชีวิตสไตล์ของพระเยซู