Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(อฟ. 1:13-14) { ชิมสวรรค์บนโลก }

“พระวิญญาณนั้นเป็นมัดจำในการรับมรดกของเรา จนกว่าคนของพระเจ้าจะได้รับการไถ่ เพื่อเป็นการยกย่องพระเกียรติของพระองค์” อฟ. 1:14

แนวคิด
– เมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในใจ วางใจในพระองค์ เราได้รับการประทับตราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นการยืนยันว่า เราเป็นของพระเจ้าแล้ว และเป็นมัดจำสำหรับมรดกที่เราจะได้รับ ซึ่งมรดกนั้นเมื่อเราได้รับแล้ว จะเป็นการยกย่องพระเกียรติของพระคริสต์
– วันนี้เราได้รับมัดจำแล้ว เรามีสิทธิใช้มัดจำนั้นได้เลย มัดจำของมรดกนี้จะให้ผลอย่างเดียวกันกับมรดกที่เราจะได้รับในอนาคต ผลนั้นก็คือ “ถวายเกียรติแด่พระเจ้า”
– วันนี้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตอยู่ในเรา เราสามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้า ในทุกที่ที่เราอยู่ ในทุกคำพูดที่เราพูด ทุกการกระทำที่เราทำ

การประยุกต์ใช้ :
– อธิษฐานเชิญพระวิญญาณ สอนเรา นำเรา ในการดำเนินชีวิต ในการทำงาน ในการเรียน ในวันนี้
– เชื่อฟัง ทำตาม พระคำของพระเจ้า ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ เตือนเราให้ระลึกได้ เพื่อนำพระคำนั้นมาใช้ในชีวิตของเรา
>>> แล้วเราจะมีประสบการณ์ชิมสวรรค์บนโลกนี้ และถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า