Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(รม. 5:8) { ฉันเป็นสุดที่รักของพระองค์ }

“แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา” รม. 5:8

แนวคิด

– มนุษย์ช่างเล็กน้อยเหลือเกิน เมื่อเทียบกับพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด
– มนุษย์เมื่อเทียบกับบรรดาสรรพสิ่งในจักรวาลที่พระเจ้าทรงสร้าง เปรียบดัง เชื้อโรคบนเม็ดทรายสักเม็ดหนึ่งท่ามกลางทะเลทรายอันเวิ้งว้างกว้างใหญ่ไพศาล
– พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และทรงฤทธานุภาพสูงสุด
– มนุษย์ไม่มีทางรู้จักกับพระเจ้าได้ด้วยตัวเอง และ ยิ่งไม่มีทางรู้จักกัยพระลักษณะของพระเจ้า เช่นความรักของพระเจ้าได้ด้วยตัวเอง
– แต่ รม.5:8 บอกว่า พระเจ้าทรงสำแดง “ความรักของพระองค์” แก่เรา จนเราสามารถรับรู้ได้ คือ
*** ขณะที่เรายังเป็นคนบาป เป็นคนชั่ว ชีวิตไม่ได้มาตรฐานของพระเจ้า มีสิ่งบกพร่องมากมาย ไม่เอาไหนเลย พระเจ้าก็ทรงรักเรา ไม่เกี่ยวกับคุณสมบัติของชีวิตของเรา
*** ยิ่งไปกว่านั้น ขณะที่เรายังเป็นคนบาป คือตั้งตัวเป็นศัตรู อยู่คนละฝ่ายกับพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ แต่ขณะนั้นเอง พระคริสต์ พระบุตรองค์เดียวก็พระเจ้า ก็ยังคงเต็มใจ ตายอย่างทุกข์ทรมาน เพื่อรับโทษแทนความผิดบาปของเรา เพื่อเราจะได้ไม่ต้องรับโทษ และเพื่อเราจะกลับคืนดีกับพระเจ้า ผู้ทรงรักเราอย่างที่สุด แล้วตั้งตารอคอยมนุษย์ผู้แสนจะเล็กน้อยอย่างเรา กลับมามีความสัมพันธ์กับพระองค์อีกครั้ง
### ขนาดนี้พอหรือยังที่จะพิสูจน์ว่า “เราเป็นที่รักของพระเจ้า”

การประยุกต์ใช้ :

– พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์ให้เรารับรู้แล้ว
จงยอมรับรู้เถิดว่า
“ฉันเป็นสุดที่รักของพระองค์”