Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( สดด. 69:30-31 ) { ฉันยังคงจะสรรเสริญพระเจ้า }

“ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้าด้วยบทเพลง ข้าพเจ้าจะยกย่องพระองค์ด้วยการขอบพระคุณ” สดด. 69:30

แนวคิด
• สดด.69 ดาวิดบรรยายถึงความทุกข์ระทมที่ตนประสบ พอมาถึงข้อที่ 30 เขากล่าวว่า “ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้า ด้วยบทเพลง”
• ท่ามกลางความทุกข์ ดาวิด ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า ดาวิดยกย่องพระเจ้าด้วยการขอบคุณ โดยไม่ได้มองที่สถานการณ์ แต่มองที่พระเจ้าด้วยความเชื่อ
• การทำเช่นนั้น พระเจ้าพอพระทัย (ข้อ31) มากยิ่งการถวายเครื่องบูชาแพงๆอย่างวัวผู้เสียอีก

การประยุกต์ใช้ :
• วันนี้ หากเรากำลังเผชิญความทุกข์ ท่ามกลางความทุกข์นี้ เราสามารถทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยได้ โดยการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า ด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าด้วยความเชื่อ เชื่อมั่นว่าสิ่งนี้ในที่สุดพระเจ้าจะเปลี่ยนให้กลายเป็นสิ่งดีแน่นอน
“จงเปลี่ยนเสียงโอดครวญ เป็นเสียงสรรเสริญ”
“จงเปลี่ยนบ่น เป็นเสียงขอบพระคุณ”