Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(ยน. 1:40-41) { ฉันพบแล้ว }

ยน.1:40-41 40คน​หนึ่ง​ใน​สอง​คน​ที่​ได้​ยิน​ยอห์น​พูด​และ​ได้​ติด‍ตาม​พระ‍องค์​ไป​นั้น คือ​อัน‌ดรูว์​น้อง‍ชาย​ของ​ซีโมน​เป‌โตร 41แล้ว​อัน‌ดรูว์​ก็​ไป​หา​ซีโมน​พี่ชาย​ของ​ตน​ก่อน และ​บอก​เขา​ว่า “เรา​ได้​พบ#คำ​ภา‌ษา​ฮีบรู​และ​คำ​ภา‌ษา​กรีก หมาย‍ความ​ว่า ผู้​ที่​พระ‍เจ้า​ทรง​เจิมพระ‍เมส‌สิ‌ยาห์แล้ว” (ซึ่ง​แปล‍ว่า​พระ‍คริสต์)

[แนวคิด] :
– แอนดรู เพิ่งได้คุยกับพระเยซูไม่นาน เขารู้จักพระเยซูเพียงเล็กน้อย แต่ที่เขารู้แน่ๆคือ พระเยซูคือ พระผู้ช่วยให้รอด(พระมาซีฮา) เขาไม่รอช้า รีบไปบอกกับเปโตรพี่ชายของเขา ทันที เท่าที่เขารู้

[ประยุกต์ใช้] :
– เราไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องพระเยซูมากมายก่อน จึงจะไปบอกคนอื่นเรื่องของพระองค์ได้ แค่บอกเท่าที่รู้ก็พอ
แล้วพระวิญยาณบริสุทธิ์จะทำงานส่วนที่เหลือ ในจิตใจของคนนั้นเอง