Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.4:53) { จากโศกเศร้าเป็นสรรเสริญ }

53บิดาจึงรู้ว่าชั่วโมงนั้นเป็นเวลาที่พระเยซูได้ตรัสกับตนว่า “บุตรของท่านจะไม่ตาย” และท่านเองก็เชื่อพร้อมทั้งครัวเรือนของท่านด้วย

[แนวคิด] :
– ความเจ็บป่วยของลูกข้าราชการคนนี้ อาจนำความเศร้าสลดมาสู่คนในครอบครัว หากเขาต้องตายลงเพราะความเจ็บป่วยในครั้งนี้
– แต่เมื่อ ข้าราชการนำความเจ็บป่วยนี้มาหาพระเยซู ด้วยความเชื่อ ซึ่งตอนแรกยังไม่สมบูรณ์ แต่พระเยซูเองเป็นผู้ช่วยให้ความเชื่อของเขาสมบูรณ์
– ความเจ็บป่วยนี้กลับนำความชื่นชมยินดี นำพระพรยิ่งใหญ่ นำความรอดพ้นจากบึงไฟนรกมาสู่ครอบครัวนี้

[การประยุกต์ใช้] :
– ปัญหา หรือ เหตุการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในวันนี้ หากเราพยายามแก้มันด้วยกำลังของตัวเราเอง ในที่สุดอาจจะนำผลร้ายมาสู่ชีวิตของเราก็เป็นได้
– แต่ถ้าเรานำสิ่งนี้ มามอบแด่พระเยซู แล้วเชื่อฟังตามที่พระองค์ทรงบอก พระองค์ทรงฤทธิ์สามารถทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้ นำพระพรยิ่งใหญ่ นำความชื่นชมยินดี และการสรรเสริญพระเจ้า มาสู่ชีวิตของเราได้
– เราต้องตัดสินใจ จะแบกเองต่อไป หรือ ยกยอมยกทั้งหมดให้แด่พระเยซู

การไม่ตัดสินใจก็เป็น

การตัดสินใจชนิดหนึ่ง